Vedtekter til bygningsloven for Melhus kommune.

DatoFOR-0000-00-00-219
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-02-454
Endrer
Gjelder forMelhus kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Melhus

Kapitteloversikt:

17. juni 1986 nr. 1467, 2. juni 1989 nr. 454.

5. februar 1979
Til § 48 nr. 3.

Av utgiftene fordeles en halvpart i forhold til eiendommenes grunnareal og en halvpart i forhold til eiendommenes tillatte utnytting (brutto golvareal)

(II 1979 s 52)

26. mai 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1104)

26. mai 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 1104)

26. mai 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi relger om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 1104)

26. mai 1967
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendomens behov.

(I 1967 s 1104)

26. mai 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 1104).

25. mai 1981
Til § 82.
1.For sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, skal foruten bygningslovens kap. III, IV, § 65 første ledd og § 68 også gjelde § 63, §66nr. 1, §§ 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, §§ 93, 94, 95 og kap. XV og XVI.
2.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.

(II 1981 s 416)

17. mars 1981
Til § 93, 3. og 4. ledd.

Bygningslovens § 93 første ledd gjelder ikke for bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen og som:

a.ikke har større grunnflate enn 10 kvadratmeter
b.ikke har større mønehøyde enn 2,5 meter,
c.ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.

§ 93 første ledd gjelder videre ikke for forstøtningsmurer med høyde inntil 60 cm.

Vedtekten trer i kraft straks.

Vedtekten ti bygningslovens §§63 nr. 3 og 67 nr. 1 og 2 oppheves.

(II 1981 s 201)

17. juni 1986 nr. 1467.
Til § 117. (Se 2. juni 1989 nr. 454).

I Melhus kommune kan det inntil 1. juli 1991 - 5 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 81, 84, 86a, 86b og 93 uten samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriften trer i kraft 1. juli 1989.

(II 1986 s 507)

2. juni 1989 nr. 454
Til § 117.

Melhus kommunestyre har 18. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 17. juni 1986 nr. 1467 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har 2. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 138)