Vedtekter til bygningsloven for Meløy kommune, Nordland.

DatoFOR-0000-00-00-220
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-09-12-908
Endrer
Gjelder forMeløy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Meløy

Kapitteloversikt:

Endret 26. juni 1986 nr. 1876, 12. september 1989 nr. 980.

11. feb. Nr. 364.
Til § 21 annet ledd.
I.Denne generalplanvedtekt gjelder for hele Meløy kommune, med unntak for de områder hvor det foreligger stadfestet reguleringsplan, og de områder hvor det foreligger disposisjonsplan godkjent av fylkesmannen i medhold av vedtekt til bygningslovens § 82.
II.De arealer hvor denne vedtekt gjelder kan ikke nyttes på annen måte enn vanlig der arealene ligger, og heller ikke tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen.
III.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
IV.Denne vedtekt trer i kraft straks, og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1982 s 108)

6. april 1971
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1971 s 535)

6. april 1971
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi relger om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1971 s 535)

6. april 1971
Til § 69 nr. 3.

I forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det tas nødvendig hensyn til behovet for anlegg av fellesarealer til lekeplasser for barn, bilparkering og garasjeplasser m.v.

1.Lekeplasser for småbarn forutsettes anlagt for mindre boliggrupper, og minst for hver 20 boliger. Den skal være minst 500 kvadratmeter med tilfredsstillende solbelysning, og med mulighet for sandkasse, bord og benker.
2.I områder hvor det er regulert så stort antall boliger som anført under pkt. 1, men hvor disse ikke blir utbygget samlet, avgjør bygningsrådet når anlegget av lekeplasser m.m. skal gjennomføres.
3.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,25 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hverannen hybel.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, skoler, idrettsanlegg og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold.

(I 1971 s 535)

6. april 1971
Til § 76.

Nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1971 s 535)

6. april 1971
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig og særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1971 s 535)

6. april 1971
Til § 81.

Før bygging finner sted skal byggherren sørge for at situasjonsplan i målestokk 1 : 500 blir sendt bygningsrådet.

(I 1971 s 535)

15. juni 1982
Til § 82.
1.Intil generalplan med stadfestede vedtekter, eller endelig reguleringsplan foreliger, er det i Meløy kommune ikke tillatt å oppføre hytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet til å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus m.v. Det samme gjelder fradeling av tomt til slike formål.

Der generalplan med stadfestede vedtekter foreligger kan fradeling av tomt for eller oppføring av bygninger som nevnt, bare skje i områder som er utlagt til dette formål i generalplanen og etter disposisjonsplan som er godkjent av fylkesmannen.

2.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV §§ 65 og 68 også gjelde § 63 og 66 nr. 1, §§ 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, §§ 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.
3.For hyttegrender, hyttkonsentrasjoner, skal § 66 nr. 2 og § 75 i bygningsloven gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om en samling av hytter er av slik størrelse at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.
4.Bygninger som nevnt i pkt. 1 må ikke oppføres nærmere vassdrag, (elver, vann eller innsjøer) enn 100 meter.
5.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestsemmelsene i pkt. 1 for enkelttomter. Bygningsrådet kan i særlige tilfeller også gjøre unntak fra bestemmelsene i pkt. 4, etter at friluftsnemnda har uttalt seg.
6.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.

(II 1982 s 426)

26. juni 1986 nr. 1876
Til § 117.

I Meløy kommune kan det i tre år fra ikrafttreden av lov nr. 77, plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i lovens §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 626)

12. september 1989 nr. 908.
Til § 117.

Meløy kommunestyre har 19. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 26. juli 1986 nr. 1876 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nordland har 12. september 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 311)