Vedtekter til bygningsloven for Meråker kommune

DatoFOR-0000-00-00-221
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-16-841
Endrer
Gjelder forMeråker kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Meråker

Kapitteloversikt:

Endret 28. april 1986 nr. 1732, 16. juni 1989 nr. 841.

10. mai 1982
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves rør lagt av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm.

Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning. Kommunen kan gi regler for utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

10. mai 1982
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av utendørsanlegg som nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må det dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

Etter at planen er godkjent av bygningsrådet, plikter eieren (festeren) å opparbeidde arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

1.Boligenhet på over 60 m2 brutto gulvareal skal ha parkeringsplass på egen tomt for 2 biler, eller på fellesareal for 1,5 biler. Selvstendig boligenhet på under 60 m2 skal ha parkeringsplass for 1 bil.
2.Kontor- og forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 50 m2 brutto golvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industribebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m2 brutto golvflate i bebyggelsen, eller minst 75 bilplasser pr. 100 ansatte - største antall benyttes. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
4.Lagerbygg skal ha 1 plass pr. 200 m2 bebygget golvflate. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
5.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplasser for biler i ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever.
6.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

Krav om oppstillingsplass for bil etter denne paragraf ansees dekket i den utstrekning garasjer trer istedet.

Bygningsrådet kan gi dispensasjon fra disse krav.

10. mai 1982
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal våre sikret for eiendommens behov.

Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene selv om garasjen ikke blir bygget innenfor kommunens område eller deler av dette.

10. mai 1982
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlige eller særlig generende art blir lagt innenfor kommunens område eller deler av dette.

10. mai 1982
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten § 81, første ledd, også følgende bestemmelser gjelde: §§ 66, 71, 74 nr. 2, 89, 90, 91, 92, 94 og kapitlene XV og XVI.

Senest 3 uker før det settes igang byggearbeid på nybygg eller tilbygg til driftsbygninger for jord- og/eller skogbruk skal det sendes melding til bygningsrådet. Meldingen skal være vedlagt situasjonsplan, tegninger og nabovarsel.

(II 1982 s 391)

9. des. 1980
Til § 82.
1.Fradeling av tomt til eller plassering og oppføring av sportshytter, sommerhus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.
2.For bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd og § 68, også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94, og kap. XV og XVI.
3.For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner skal bygningslovens § 66 nr. 2 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamlig av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging. Disse må godkjennes av formannskapet.

(II 1980 s 898)

28. april 1986 nr. 1732
Til § 117.

I Meråker kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter dispensasjon fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

(II 1986 s 583)

16. juni 1989 nr. 841.
Til § 117.

Meråker kommunestyre har 28. mars 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 28. april 1986 nr. 1732 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har 16. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1990.

(II 1989 254)