Vedtekter til bygningsloven for Midtre Gauldal kommune.

DatoFOR-0000-00-00-223
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-05-21-2358
Endrer
Gjelder forMidtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Midtre Gauldal

Kapitteloversikt:

Endret 16.04.1980

16. april 1980
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 338)

29. nov. 1985 nr. 2160.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Midtre Gauldal kommune, vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre 15. desember 1983, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 29. november 1985.

II

Vedtekten gjelder hele kommunen, med unntak av de områder der det foreligger reguleringsplan og godkjent disposisjonsplan etter vedtekt til bygningslovens § 82.

III

Vedtektsområdet er vist på generalplankart i målestokk 1:100.000, 1:10.000 og 1:5.000 sist datert 15. desember 1983 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 29. november 1985.

1.Byggeområder.

Detaljert arealutnytting er vist på soneplankart i målestokk 1:5.000: 

Soneplan Støren, tegn. 05

Soneplan Rognes, tegn. 22

Soneplan Kjelden bru tegn. 31

Soneplan Kotsøy, tegn. 41

Soneplan Bjørgen/Forsetmo, tegn. 52

Soneplan Singsås, tegn. 62

Soneplan Enodd, tegn. 72

Soneplan Hauka, tegn. 81

Soneplan Soknedal, tegn. 91

2.Jord-, skog- og naturområder.

Disse omfatter arealer i kommunen som ikke er avgrenset i pkt. 1.

IV

Innenfor de områder som er beskrevet under nr. II og nr. III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

(II 1985 s 849)

21. mars 1977
Til § 82.
1.For sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 68, 70-73, 74 nr. 2, 91, 93, 94-96 og 109 og kap. XV og XVI samt byggeforskriftenes kap 49.
2.Bygningsrådet kan utferdige nærmere utfyllende regler om hyttebygging.
3.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1977 s 113)

21. mai 1986 nr. 2358
Til § 117.

I Midtre Gauldal kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet eller reguleringsplan. Det sammen gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planlegging.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriftene trer i kraft straks.

(II 1987 s 349)