Vedtekter til bygningsloven for Modum kommune

DatoFOR-0000-00-00-225
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2008-09-01-1219
Endrer
Gjelder forModum kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Modum

Kapitteloversikt:

Endret 17 jan 1979, 22 juni 1989 nr. 847, 1 sep 2008 nr. 1219.

29. juni 1978
Til § 21, 2. ledd.
1.Denne vedtekt gjelder for hele Modum kommune med unntak av de områder hvor det foreligger stadfestede reguleringsplaner.
2.De arealene hvor denne vedtekten gjelder kan ikke nyttes på annen måte enn vanlig der arealet ligger, og heller ikke tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen.
3.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
4.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1978 s 337)

16. september 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas etter skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgangen og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1428)

16. september 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidet og godkjent veg fører til og langs den siden av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidet i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidet til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1428)

1. september 2008 nr. 1219
Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven § 69 nr. 4.
§ 1.Vedtekta skal gjelde for hele kommunen.
§ 2.Vedtekta gjelder for:
a)Nybygg
b)Arbeider som omfattes av plan- og bygningslovens § 87 nr. 2
c)Bruksendring.
§ 3.Frikjøp av kommunale parkeringsplasser

Kommunene kan samtykke i at byggherrer, i stedet for parkeringsplasser på egen grunn eller på fellesareal, innbetaler et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Dette betegnes som frikjøp av kommunale parkeringsplasser.

Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

§ 4.Inntektene skal plasseres i et bundet investeringsfond som skal disponeres til opparbeiding av framtidige parkeringsplasser.
§ 5.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks.

(II 2008 hefte 5).

9. mai 1973
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art blir lagt i kommunen.

(I 1973 s 502)

17. januar 1979
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i kommunen ikke tillatt å fradele tomt for eller å føre opp sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og lignende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom. Det samme gjelder uthus som hører til slike bygninger.

Når særlige grunner foreligger, og det etter bygningsrådets skjønn finnes ubetenkelig, kan enkelthyttetomt i eksisterende hyttestrøk tillates fradelt og bebygd.

2.Bygninger som nevnt i nr. 1, kan i områder hvor generalplan med vedtekter foreligger, kan bare føres opp etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
3.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 87 nr. 2, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 109 og kap. XV og XVI. For hyttegrender og hyttekonsentrasjoner skal bygningslovens § 66 nr. 2 og 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om en samling av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1979 s 30)

1. september 2008 nr. 1219
Til § 87 nr. 2.

Se forskrift til § 69 nr. 4.

(II 2008 hefte 5).

20. febr. 1963
Til § 104 nr. 8.

Beboelsesrom i kjeller i bygninger på flatt terreng tillates ikke. I skrånende terreng kan det i kjeller innredes beboelsesrom, når overkant grunnmur ikke kommer høyere enn 50 cm over det omgivende terrengs høyeste punkt og følgende krav tilfredsstilles:

1.Leilighet i kjeller må ha sydvendt orientering og skal som regel være belyst fra minst 2 av husets fasader. Enkeltrom i kjeller kan ikke ha eneste vindu mot nord eller nordøst. Vinduer i alle beboelsesrom skal ligge så fritt at overkant vindu er minimum 1,5 m over terreng innenfor en avstand av 2,5 m ut fra veggliv og minimum 4 m fra topp av omgivende terreng.
2.Vegger i beboelsesrom, herunder kjøkken, som støter opp til vanlige kjellerrom, skal utføres av brannfast materiale og isoleres etter bygningsrådets bestemmelse. Veggene skal adskilles fra kjellerrom med en gjennomluftbar gang eller et minimum 30 cm ventilert luftrom.
3.Det godkjennes ikke åpninger - døråpninger mellom beboelsesrom, herunder også kjøkken og vanlige kjellerrom, så fremt ikke tilgangen skjer gjennom et ventilert særskilt rom (korridor, gang).
4.Gulvet må overalt i kjellerleiligheten samt i tilstøtende rom, herunder også korridor - gang, i en bredde av minimum 30 cm utføres som frittbærende gulv minimum 30 cm opp fra underliggende terreng. Brukes trebjelkelag må luftrommet være minimum 60 cm høyt. Disse luftrom må ventileres.
5.Gulvet (underkant gulv) i hele kjellerleiligheten må ligge over det tilstøtende terreng i minst 1 m avstand fra veggliv. Kan dette ikke oppnås, må omgivende terreng fjernes ut for leilighetens 3 yttervegger.

Vanlige 50 cm luftgraver godkjennes ikke.

6.Ved felles veggflate mellom beboelsesrom og kjeller i rekkebebyggelse eller ved avtrappede etasjeplaner i samme hus skal, så fremt den felles vegg utgjør mer enn en halvpart av beboelsesrommets veggflate, anordnes et ventilert luftrom som nevnt i pkt. 2. Ved mindre felles veggflate godkjennes enkeltvegg, når den utføres av brannfast materiale og isoleres etter bygningslovens bestemmelser.
7.Nyttes noen del av kjelleren til beboelse, kan beboelsesrom ikke innredes på loft over 2. etasje i trebygning eller i annen bygning med trebjelkelag.

(I 1963 s 388)

22. juni 1989 nr. 847.
Til § 117.

Modum kommunestyre har 31. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 11. juni 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Buskerud har 22. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991. 

Forskriften1 lyder:

I Modum kommune kan det i tre år fra ikrafttreden av lov nr. 77 om plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i lovens §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter veiloven, er unntatt fra disse bestemmelsene.

1.Forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 257)