Vedtekter til bygningsloven for Moland kommune.

DatoFOR-0000-00-00-226
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1976-09-06
Endrer
Gjelder forMoland kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Moland

Kapitteloversikt:

23. juni 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (fersterne) av de eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller den del av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgange til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonene.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2, første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1267)

23. juni 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 1267)

27. aug. 1975
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeid og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta vannforsyning fra annen vannledning.

(II 1975 s 321)

27. aug. 1975
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(II 1975 s 321)

23. juni 1967
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1967 s 1267)

23. juni 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 1267)

23. juni 1967
Til § 81.

For driftsbygnigner for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 følgende §§ 68, 71, 74 nr. 2, 77, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 og 100, samt kap. XV og XVI.

(I 1967 s 1267)

6. sept. 1976
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, tillates ikke oppført. Det er heller ikke tillatt å fradele grunn til nevnte formål.

Unntatt fra forbudet er oppføring av bygninger som nevnt på tomter som er godkjent fradelt for slik bebyggelse før vedtektens ikrafttredelse.

Bygningsrådet kan gi dispensasjon for oppføring av enkelthytter og til fradeling av grunn til dette formål.

2.For bygninger som er nevnt under nr. 1 gjelder foruten bygningslovens kap. III om region- og generalplan, kap. IV om reguleringsplaner og § 65 om drikkevann også følgende bestemmelser: §§ 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 89, 91, 93, 94 samt kap. XV og XVI.

(II 1976 s 283)

27. aug. 1975
Til § 84.

Kaianlegg, moloer, dokker, broer, transformatorer, tank- og beholderanlegg, underjordiske anlegg, haller og bedrifter i fjell, tribuner, idrettsanlegg, svømmebasseng eller andre større vannbasseng og andre varige konstruksjoner og anlegg må ikke føres opp nærmere nabogrense enn 4 meter. Bygningsrådet kan fastsette en annen avstand.

Ellers gjelder lovens og vedtektenes bestemmelser.

(II 1975 s 321)

27. aug. 1975
Til § 93 første ledd.

Følgende arbeid - herunder graving og fylling - må ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt bygningsrådet og dette deretter har gitt tillatelse:

a.Oppføring av bygning og slike konstruksjoner og anlegg som er nevnt i § 84.
b.De arbeider som er nevnt i § 87 og tilsvarende arbeid vedrørende varige konstruksjoner og anlegg.
c.Endring av fasade.
d.Ominnredning av bygning eller varig anlegg når bygningen eller anleggt er i strid med reguleringsplan.
e.Oppføring av forstøtningsmur og innhegning mot veg.
f.Riving av bygning og varige konstruksjoner eller anelegg, unntatt når rivingen skjer etter pålegg av bygningsrådet (jfr. § 91).
g.Større sprengnings-, gravings- og fyllingsarbeider.

(II 1975 s 321)