Vedtekter til bygningsloven for Moskenes kommune.

DatoFOR-0000-00-00-228
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-09-25-968
Endrer
Gjelder forMoskenes kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Moskenes

Kapitteloversikt:

Endret 23. april 1985 nr. 903, 25. september 1989 nr. 968.

20. sept. 1983
Til § 21 første ledd bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Moskenes kommune, vedtat av Moskenes kommunestyre den 7. mars og 24. mai 1983, og godkjent av Miljøverndepartementet 20. september 1983.
II.Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak av områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan og området Reine, vist med sort skravur på generalplankart i målestokk 1:50.000.
III.Arealbruken innenfor kommunens grenser er differensiert som vist på generalplankart 2.725 datert 6. februar 1979, revidert 26. april 1979 i målestokk 1:50.000, og på kart i målestokk 1:5.000 for 2725-1 Reine m/Andøy, Hamnøy datert 24. januar 1977, sist revidert 14. mai 1982, og 2725-2 Sørvågen m/Moskenes, Tind, Å datert 24. januar 1977, sist revidert 14. mai 1982.
A.Byggeområder

Disse disponeres til ymse utbyggingsformål etter detaljert plan i målestokk 1:5.000. Utbyggingsområdenes ytre grenselinje tas ut fra kart 2725-1 og 2725-2.

B.Landsbruks- og naturområder.

Disse omfatter hele kommunen med unntak av områdene nevnt under pkt. A.

IV.Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder, kan grunnen ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
V.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten. Før bygningsrådet treffer sitt vedtak, skal rådet legge saken fram for formannskapet til uttalelse.
VI.Denne vedtekt trer ikraft straks og gjelder inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

(II 1983 s 534)

23. april 1985 nr. 903.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan i områder som er avsatt til dette i godkjent generalplan, bare skje etter reguleringsplan eller etter disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 50 meter målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, eller nærmere veg åpen for allmenn ferdsel enn 20 meter, målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som er nevnt i nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III og IV og §3 65 og 68 også gjelde § 63, § 66 nr. 1, § 70, § 74 nr. 2, § 93, § 94 og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
5.Denne forskrift trer i kraft straks.

(II 1985 s 271)

25. september 1989 nr. 968.
Til § 117.

Moskenes kommunestyre har 29. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 11. juli 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nordland har 25. september 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

Forskriften1 lyder:

I Moskenes kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller i reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1Forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 336)