Vedtekter til bygningsloven for Ballangen kommune.

DatoFOR-0000-00-00-23
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-06-25-1492
Endrer
Gjelder forBallangen kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Ballangen

Kapitteloversikt:

7. feb. 1983
Til § 21 første ledd bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Ballangen kommune, vedtatt av kommunestyret den 7. oktober 1980, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 7. februar 1983.
II.Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan.
III.Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:5.000, 1:22.000 og 1:50.000, datert 8. mai 1978 og gitt Miljøverndepartementets påtegning datert 7. februar 1983.
1.Byggeområder:

Detaljert arealutnytting er vist på kart i målestokk 1:5.000 pg 1:22.000, datert 8. mai og gitt Miljøverndepartementets påtegning datert 7. februar 1983.

2.Jord-, skog- og naturområder:

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset av formål som nevnt under pkt. 1.

IV.Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. II og III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
V.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
VI.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

(II 1983 s 87)

Til § 21 første ledd bokstav b.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Ballangen kommune, vedtatt av Ballangen kommunestyre den 7. oktober 1980, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 7. februar 1983.
II.Generalplanvedtekten gjelder for de planlagte byggeområder innenfor generalplanperioden 1977 - 88 i Ballangen kommune hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. III nedenfor:
III.De byggeområder hvor denne vedtekt gjelder er vist på føglende kart, datert 7. februar 1980.
-soneplan for Ballangen sentrum (s. 1), mål 1:5.000
-soneplan for Arnes (s. 2), mål 1:5.000
-soneplan for Bøstrand (s. 3), mål 1:5.000
-soneplan for Kjeldebotn (s. 4), mål 1:5.000
-soneplan for Djupås (s. 6), mål 1:5.000
-soneplan for Efjord (s. 7), mål 1:22.000

Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning datert 7. februar 1983.

IV.I de planlagte byggeområder som er beskrevet under pkt. II og III ovenfor kan grunnen for tiden ikke bebygges.

Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V.Denne vedtekt trer i kraft fra ststfestingsdato, og gjelder inntil kommunikasjon-, vannforsynnings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, likevel ikke ut over 10 år.

(II 1983 s 87)

19. des. 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 120)

19. des. 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 120)

7. nov. 1977
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

(II 1977 s 446)

12. sept. 1978
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk som ikke er innredet til beboelse gjelder foruten reglene i kapitlene III og IV og i § 65 følgende paragrafer: 74 nr.2, 93, 94 og kapitlene XV og XVI.

(II 1979 s 451)

29. juni 1978
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter for bygninger som er nevnt.
2.For bygninger som nevnt gjelder bestemmelsene i bygningslovens kap. III, IV og §§ 63, 65, 66 nr. 1, 70, 72, 73, 74 nr. 2, 87, 93, 94 og kap. XV og XVI.
3Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1978 s 336)

25. juni 1986 nr. 1492.
Til § 117.

I Ballangen kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 516)