Vedtekter til bygningsloven for Mosvik kommune.

DatoFOR-0000-00-00-230
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1983-04-26
Endrer
Gjelder forInderøy kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Mosvik

Kapitteloversikt:

27. mai 1982
Til § 14 nr. 2.

Delegasjon av bygningsrådets myndighet i mindre og kurante saker til administrasjonen.

A.Byggesaker som sendes inn til bygningsrådet og som i alle forhold tilfrdsstiller gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, kan når det gjelder mindre saker, behandles av bygningssjefen, jfr. bygningslovens §§ 83, 93 og 94.

Bygningssjefen kan således f.eks. ta stilling til og avgjøre:

1.Søknad om byggetillatelse for garasje og uthus under 50 m².
2.Søknad om byggetillatelse for oppføring av tilbygg inntil 60 m².
3.Søknad om byggetillatelse for oppføring av bolighus i regulert strøk, samt på godkjente fradelte tomter og festetomter etter delingsloven utenfor regulert strøk.
4.Søknad vedr. fasadeendring, gjerde, forstøtningsmur og alle innvendige forandringer av eksisterende byggverk, med unntak av bruksendringer som krever tillatelse etter annen lov eller vedtekt.
5.Mindre vesentlige endringer av tegninger som tidligere er godkjent av bygningsrådet.
B.Videre delegeres til bygningssjefen den myndighet som er tillagt bygningsrådet i
-bygningslovens §§ 8, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 80, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 112 og 113.
-byggeforskriftenes kap. 14:11, 14:14, 14:16, 14:41, 26:12, 26:13, 31:23, 33:2, 33:5, 34:14, 34:23, 38:34, 38:6, 41, 42:2, 44:12, 45:21, 46:226, 49:121, 49:124, 49:126, 49:129, 49:232, 49:24, 49:253, 49:254, 49:284, 49:345, 55:452, 55:462 og 55:512.
-forskrifter for kloakkutslipp fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse, § 4, når det gjelder utslipp fra eksisterende bebyggelse.
-konsesjonsloven av 31. mai 1974, § 5 nr. 2 - bebygd tomt under 5 dekar.

Bygningsrådets bekreftelse til søknad om konsesjon når det gjelder nødvendig størrelse av tomt og dens verdi i forhold til bebyggelsen.

C.Meddelelse om avgjørelse i henhold til punktene A og B refereres på første møte i bygningsrådet.

Saker avgjort av bygningssjefen etter ovennevnte bestemmelser kan påklages til fylkesmannen. Klagen behandles først av bygningssjef og bygningsråd, som begge kan omgjøre vedtaket.

26. apr. 1983
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves rør lagt av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler for utføring.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

26. apr. 1983
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av utendørsanlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må det dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

Etter at planen er godkjent av bygningsrådet, plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

1.Boligenhet på over 60 m² brutto golvareal skal ha parkeringsplass på egen tomt for 2 biler, eller på fellesareal for 1,5 biler. Selvstendig boligenhet på under 60 m2 skal ha parkeringsplass for 1 bil.
2.Kontor- og forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 50 m² brutto golvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industribebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m² brutto golvflate i bebyggelsen, eller minst 75 bilplasser pr. 100 ansatte - største antall benyttes. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
4.Lagerbygg skal ha 1 plass pr. 200 m² bebygget golvflate. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
5.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplasser for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever.
6.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

Krav om oppstillingsplass for bil etter denne paragraf anses dekket i den utstrekning garasjer trer istedet.

Bygningsrådet kan gi dispensasjon fra disse krav.

26. apr. 1983
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen.

26. apr. 1983
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlige eller særlig generende art blir lagt innenfor kommunens område eller deler av dette.

26. apr. 1983
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten bestemmelsene i § 81 første ledd også følgende bestemmelser gjelde: §§ 66, 71, 74 nr. 2, 89, 90, 91, 92, 94 og kapitlene XV og XVI.

Senest 3 uker før det settes igang byggearbeid på nybygg eller tilbygg til driftsbygninger for jord- og/eller skogbruk skal det sendes melding til bygningsrådet. Meldingen skal være vedlagt situasjonplan, tegninger og nabovarsel.

Vedtektene trer i kraft 1. juni 1983.

(II 1983 s 345)

1. juli 1982
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus og lignende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus, kan bare foretas etter endelig reguleringsplan. Det samme gjelder fradeling av tomt til slikt formål.
2.For byninger som nevn i pkt. 1 gjelder bygningsloven og tilhørende forskrifter fullt ut. Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra plankravet i pkt. 1.

(II 1982 s 506)

27. mai 1982
Til § 93.

Bygningslovens § 93, første ledd gjelder ikke for bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen og som:

a.ikke har større grunnflate enn 10 m²
b.ikke har større mønehøyde enn 2,50 m
c.ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.

Tilsvarende gjelder § 93 første ledd heller ikke for oppføring av innhegning mot veg.

Vedtektene trer i kraft straks.

(II 1982 s 432)