Vedtekter til bygningsloven for Målselv kommune

DatoFOR-0000-00-00-232
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-29-602
Endrer
Gjelder forMålselv kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Målselv

Kapitteloversikt:

Endret 15. mai 1986 nr. 1446, 29. juni 1989 nr. 602.

28. august 1974
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk skal legges til grunn de faste priser som følger av tabell 1 klasse I og II i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrift om faste priser.

(II 1974 s 213).

29. september 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1447)

29. september 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1447)

29. september 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi relger om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1447)

29. september 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1447)

9. september 1980
Til § 81.
1.For husvær for skogsdrift skal foruten reglene i bygningslovens § 81 første ledd også gjelde reglene i §§ 93, 94, 95, 96 og lovens kap. XV og XVI.
2.Det tillates ikke oppført husvær for skogsdrift på over 15 kvadratmeter.

Bygningsrådet skal godkjenne plasseringen på tomta.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 705).

18. sept. 1985 nr. 1750.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, er i Målselv kommune forbudt i følgende områder:

F 1, F 2, F 3, F 4, F 5, F 6, F 7, F 8, F 9, B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, B 6, B 7 og B 8.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av grunn til slikt formål.

Områdene er vist på kart i målestokk 1:100.000 sist revidert 1. mars 1985 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 18. september 1985.

2.I de øvrige områdene i kommunen kan de tiltak som er nevnt i nr. 1 bare skje i samsvar med reguleringsplan.
3.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 50 meter.
4.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 1. ledd og § 68, også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 69, 70, 74 nr. 2, 93, 94, 95 og 103 og kap. XV og XVI.
5.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra bestemmelsene i denne vedtekt.
6.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Målselv kommune, stadfestet 18. januar 1977.

(II 1985 s 668)

29. nov. 1984 nr. 1996.
Til § 103 nr. 2.

Bygningsrådet kan frita for plikt til innhegning etter § 103 nr. 1.

Dessuten kan rådet forby innhegning for blokkbebyggelse og innenfor fellesområder og områder som hører til rekkehusbebyggelse, samt innhegning rundt hyttetomter.

Fritak for eller forbud mot innhegning som her nevnt gjelder ikke hvor vegmyndighet finner at det bør være gjerde i medhold av § 44 i vegloven av 21. juni 1963 nr. 23.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1984 s 627)

15. mai 1986 nr. 1446.
Til § 117.

I Målselv kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Ny plan- og bygningslov er satt i kraft fra 1. juli 1986.

(II 1986 s 499)

29. juni 1989 nr. 602.
Til § 117.

Målselv kommunestyre har 22. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 15. mai 1986 nr. 1446 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 29. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 182)