Vedtekter til bygningsloven for Namdalseid kommune

DatoFOR-0000-00-00-234
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1982-10-15-1551
Endrer
Gjelder forNamdalseid kommune, Nord- Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Namdalseid

Kapitteloversikt:

15. okt. Nr. 1551.
§ 21, 2. ledd.

I. Denne generalplanvedtekt gjelder for hele Namdalseid kommune med unntak av de områder som er nevnt i pkt. II.

II. Unntak fra vedtektens virkeområde er de områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan.

Unntatt fra vedtektens virkeområde er videre de områder som omfattes av generalplanvedtekt stadfestet 16. desember 1974 og som ligger innenfor en ytre avgrensning i samsvar med grenselinjer vist på kart i målestokk 1:50.000 datert 20. september 1974, stemplet Miljøverndepartementet den 16. desember 1974 og med følgende grensebeskrivelser:

Fra Alteskaret gård i rett vestlig retning til kommunegrensen. Følger deretter kommunegrensen i sørlig retning til kommunegrensen faller sammen med elva Ferga ved Almli. Følger deretter elva Ferga og elva Årgårdselv til det punkt der Rv. 766 krysser Årgårdselv. Følger deretter Rv. 766 til utgangspunktet Alteskåret gård.

III. De arealer hvor denne vedtekt gjelder kan ikke nyttes på annen måte enn vanlig der arealet ligger, og heller ikke tas i bruk på en måte som i vesentlig grad vil kunne vanskeliggjøre planleggingen eller gjennomføringen av planen.

IV. Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V. Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

(II 1982 s 699)

5. juli 1971
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1, punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsettingen av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1973 s. 963)

22. sept. 1982
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelser til annen hovedkloakk og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal. Bygningsrådet kan kreve at det som bilag til reguleringsplan eller bebyggelsesplan skal følge plan i bestemt målestokk for utforming av ubebygd areal og fellesareal. Det kan kreves at denne plan omfatter terrassering, planering, beplantning, forhager, tørkestativ, søppelkasser, private kjøre- og gangveier o.l. samt lekeplasser, oppstillingsplasser for motorkjøretøyer og sykler som nevnt nedenfor. Bygningsrådet kan påby endring i innsendte planer etter retningslinjer rådet trekker opp. Bygningsrådet kan herunder bl.a. kreve at verdifullt landskap og vegetasjon skal bevares. Etter at planen er godkjent av bygningsrådet plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

Bestemmelser om lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner om reguleringsplaner for boliger:

1.Lekeplass for større barn skal anlegges for minst hver 100 bolig. Den skal ikke ligge mer enn 150 meter fra bolig. Det skal så langt det er praktisk mulig gis mulighet for variert aktivitet som ballspill, skirenn, lek i naturterreng og byggelek. Lekeplassen bør derfor innehold flate områder, bakker, åpne områder og områder med skog.
2.Sandlekeplass for småbarn skal anlegges for minst hver 15 boliger. Den skal ikke ligge mer enn 50 meter fra bolig. Den skal ha adkomst som etter bygningsrådets skjønn er tilstrekkelig trafikksikker, ha god solbelysning og utstyres med sandkasse og bord og benker for barn og voksne. Plass kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter.
3.I områder hvor det er regulert så stort antall boliger som anført under pkt. 1 og 2, men hvor disse ikke blir utbygget samlet, avgjør bygningsrådet når anlegget av lekeplasser m.m. skal gjennomføres.
4.Bestemmelser for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov:
I.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig pluss 0,5 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hverannen hybel. Krav til antall biloppstillingsplasser bortfaller i den utstrekning garasjeplass trer i stedet, jfr. vedtekt til § 76.
II.Forretningsbebyggelse og kontorbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 kvm golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
III.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 kvm golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelse som i pkt. 2.
IV.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, skoler, idrettsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal etter bygningsrådets skjønn ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser for biler og anlegge tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold.
V.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.
VI.Bygningsrådet kan godkjenne at biloppstillingsplassene helt eller delvis blir anordnet på et annet sted i rimelig nærhet. Bygningsrådet kan i spesielle tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene i pkt. I-V og kan sette vilkår for slike unntak.
22. sept. 1982
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjer være innpasset i planen selv om garasjen ikke bygges samtidig med boligen.

22. sept. 1982
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og § 65, også gjelde §§ 70, 74.3, 89, 90, 91 og 92 og kapitlene XV og XVI. Før det settes igang byggearbeid for driftsbygninger for jord- og/eller skogbruk, skal det sendes melding til bygningsrådet. Meldingen gis på fastsatt skjema sammen med 1 sett tegninger og situasjonskart minst 3 uker før byggestart. For skogstuer og seterstuer gjelder bygningsloven fullt ut. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra lovens bestemmelser.

(II 1982 s 662)

29. juni 1982
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan i områder som er avsatt til dette formål i godkjent generalplan bare skje etter endelig reguleringsplan.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 50 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand eller nærmere veg åpen for almen ferdsel enn 30 m, målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger i nr. 1 gjelder foruten bygningslovens bestemmelser i kap. III og IV og §§ 65, og 68 også § 63, § 66 nr. 1, §§ 70, 71, 72, § 74 nr. 2, §§ 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1982 s 501)