Vedtekter til bygningsloven for Namsskogan kommune

DatoFOR-0000-00-00-235
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1982-08-10
Endrer
Gjelder forNamsskogan kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Namsskogan

Kapitteloversikt:

23. okt. 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.
23. okt. 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

10. aug. 1982.
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

A.Opparbeidet og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin ankomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidet i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
B.hovedkloakk, herunder i tilfeller også særskilt overvannsledning, fører til - langs eller over tomta.

Det kan ikke kreves rør lagt av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og

C.hovedvannsledning fører til - langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Komunnen kan gi regler for utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Komunnen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidedd til full brede etter etter første ledd A.

23. okt. 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1967 s 1717)

10. aug. 1982.
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene selv om garasjen ikke blir bygd samtidig med boligen.

10. aug. 1982.
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, og lager av farlige eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område eller deler av dette.

10. aug. 1982.
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal foruten § 81, første ledd, også følgende bestemmelser gjelde: §§66, 71, 74 nr. 2, 89, 90, 91, 92, 94 nr. 3 og kapitlene XV og XVI.

Senest 3 uker før det settes i gang byggearbeider på nybygg eller tilbygg til driftsbygninger for jord- eller skogbruk skal det sendes melding til bygningsrådet. Meldingen skal være vedlagt situasjonsplan, tegninger og nabovarsel.

Vedtektene og endringene trer i kraft 20. september 1982.

( II 1982 s. 545)

28. juni 1982
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje i områder som er avsatt til dette formål i godkjent generalplan. Oppføring av bygninger og fradeling og bortfesting av tomter som nevnt kan bare skje på grunnlag av endelig reguleringsplan.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1, oppført nærmere vassdrag en 50 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand eller nærmere riksveg enn 30 m og veg åpen for allmen ferdsel en 12,5 m målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som er nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens bestemmelser i kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, § 75 nr. 1, §§ 78, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1982 s 499)