Vedtekter til bygningsloven for Nannestad kommune.

DatoFOR-0000-00-00-237
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2002-05-13-1913
Endrer
Gjelder forNannestad kommune, Akershus fylke
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Nannestad

Kapitteloversikt:

Endret 13 mai 2002 nr. 1913.

9. nov. 1982 nr. 1600.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Nannestad kommune, vedtatt av Nannestad kommunestyre den 10. desember 1979, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 9. november 1982.

II. Vedtekten gjelder arealer i Nannestad kommune som ifølge generalplanen skal utnyttes som jord-, skog- og naturområder og som er beskrevet under pkt. III nedenfor.

Unntatt fra vedtekten er de områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan eller godkjent disposisjonsplan, samt støyområdet rundt Gardermoen Lufthavn som omfattes av fylkesplanvedtekt.

III. De områder som undergis vedtekt ligger innenfor en ytre avgrensning som dannes av kommunegrensen og avgrenses mot byggeområdene slik de er vist på generalplankart i målestokk 1:75.000 og soneplankart for Maura, Midtbygda og Eltonåsen i målestokk 1:5.000. Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning datert 9. november 1982.

IV. Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II og III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak for vedtekten.

VI. Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

(II 1982 s 718)

30. juni 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26, nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom.

Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46, nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 962)

30. juni 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 962)

13. mai 2002 nr. 1913
Til § 66a - Fjernvarmeanlegg.

Nannestad kommune kan kreve at byggetiltak innenfor et område i Nannestad sentrum som omfattes av fjernvarmekonsesjon av 21. desember 2000, etter lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven), tilknyttes det aktuelle fjernvarmeanlegget. Tilknytningsplikten gjelder innen det området som fremgår av kartet merket «Fjernvarme i Nannestad sentrum - konsesjonsområde» vedlagt konsesjonssøknad av 27. april 2000. Krav om tilknytning skal skje i samsvar med gjeldende retningslinjer vedtatt av Nannestad kommunestyre.

(II 2004 nr. 4)

30. juni 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 962)

30. juni 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1966 962)

30. juni 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 962)

30. juni 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og § 65 følgende §§ 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102 og 109.

(I 1966 965)

24. okt. 1984 nr. 1821.
Til § 82.
1.Oppføring av hytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som er beregnet til å bebos i kortere tidsrom er ikke tillatt i Nannestad kommune. Det samme gjelder fradeling av tomter for bygninger som nevnt.
2.For bygninger som er nevnt under nr. 1 gjelder bygningsloven med forskrifter og vedtekter i sin helhet.
3.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet dispensere fra bestemmelsene i denne vedtekt.
4.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Nannestad kommune, stadfestet den 24. september 1973.

(II 1982 s 493)