Vedtekter til bygningsloven for Nedre Eiker kommune

DatoFOR-0000-00-00-240
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-06-25-1736
Endrer
Gjelder forNedre Eiker kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Nedre Eiker

Kapitteloversikt:

28. februar 1984
Til § 21, 1. ledd bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Nedre Eiker kommune, vedtatt av kommunestyret 28. november 1979, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 30. desember 1980. Vedtekten gjelder for arealer i Nedre Eiker kommune som ifølge generalplanen skal utnyttes som jord-, skog- og naturområder.
II.De områder som omfattes av vedtekten er vist på kart i målestokk 1:20.000 datert oktober 1978. Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning 28. februar 1984.
III.Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder, som beskrevet under pkt. I og II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
IV.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
V.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1984 s 147)

Til § 21, 1. ledd, bokstav b.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Nedre Eiker kommune, vedtatt av Nedre Eiker kommunestyre 28. november 1979, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 30. desember 1980.

Vedtekten gjelder for planlagte byggeområder hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- og elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II.

II.Følgende planlagte byggeområder omfattes av vedtekten:
1.Gosen-Langløkka
2.Vinensområdet
3.Åsenområdet, trinn II

Kartene er datert oktober 1978 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 28. februar 1984.

III.I de planlagte byggeområder som er beskrevet under pkt. II ovenfor, kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og når tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
IV.Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- og elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke ut over 10 år.

(II 1984 s 147)

15. desember 1966
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk, skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekttabell I og II , klasse I og II.

(I 1966 s 113)

15. desember 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26, 1. pkt. F) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Når kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsettig av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvet kommunens avgjørelse ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betaling helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46, 2, første pkt., gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 113)

15. desember 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 113)

15. desember 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

A.Opparbeidet og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidet i større bredde enn fastsatt i § 47, 1. første ledd, og
B.Hovedklaokk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av Helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidet i full bredde etter første ledd, A.

(I 1966 s 113)

15. desember 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69, 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1966 s 113)

15. desember 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg i opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 113)

19. mars 1984
Til § 82
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom er ikke tillatt i Nedre Eiker kommune. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter for bygninger som nevnt.
2.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og §§ 65 og 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 74 nr. 2, 85, 87, 93, 94, 96 og kap. XV og XVI.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
4.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Nedre Eiker kommune, stadfestet den 26. september 1969.

(II 1984 s 192)

25. juni 1986 nr. 1736.
Til § 117.

I områder i Nedre Eiker kommune som er avgrenset som vist på kart nr. 1, 2 og 3 i M=1:20.000 datert 4. mars 1986 og revidert 7. mai 1986, kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77, plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet eller før området inngår i arealdelen av kommuneplanen etter reguleringsplanen.

(II 1986 s 584)