Vedtekter til bygningsloven for Nes kommune

DatoFOR-0000-00-00-241
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2006-12-12-1700
Endrer
Gjelder forNes kommune, Akershus fylke
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Nes

Kapitteloversikt:

Endret 19 sep 2006 nr. 1699, 12 des 2006 nr. 1700.

18. mai 1984 nr. 1120.
Til § 9.

I Nes kommune skal det være et bygningsråd og et reguleringsråd.

Reguleringsrådet skal behandle saker etter kapitlene III, IV og V i bygningsloven og ellers saker av reguleringsmessig betydning etter bygningslovens øvrige bestemmelser.

Bestemmelsene om sammensetningen av bygningsrådet og saksbehandlingen gjelder tilsvarende for reguleringsrådet.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1984 s 304)

18. aug. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26, nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57. Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46, nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s s 1229)

18. aug. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s s 1229)

19. september 2006 nr. 1699
Utbyggingsavtaler. Vedtekt til plan- og bygningslovens § 64a, Nes kommune, Akershus.

I

§ 1.Krav om utbyggingsavtale

Ved utbygginger i Nes kommune som overstiger 10 boliger/boenheter eller en investering på 20 mill. kr over 3 år, skal det inngås utbyggingsavtale med Nes kommune.

§ 2.Generelt til utbyggingsavtalen

Utbygger er selv ansvarlig for å finansiere og bygge ut det/de tiltak(ene) som er nødvendig for å gjennomføre bestemmelser i plan, herunder eventuell reetablering av eksisterende tur- og skiløypenett. Kommunen kan ikke kreve sosial infrastruktur dekket. Eventuelle kommunale investeringer styres av kommunens økonomiske handlingsrom slik kommunestyret definerer dette til enhver tid.

I utbyggingsavtalen inngår blant annet følgende forhold:

-Tidspunkt for utbygging og utbyggingens omfang hvor boligbyggeprogrammet er retningsgivende.
-Universell utforming som betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.
-Kommunal forkjøpsrett, eventuelt tilvisningsrett på 5% av boligene, minimum 1 boenhet.
-Bestemmelser om kommunal overtagelse av (tekniske og grønne) anlegg og forutsetninger for slik overtagelse.
-Bestemmelser om velforening, sameie eller lignende for å legge til rette for at beboerne selv kan drifte og vedlikeholde lekeplasser, grøntområder og andre fellesområder.
§ 3.Bygninger og konstruksjoner

Kommunen stiller kvalitetskrav til estetikk i form av materialvalg, farge, uttrykksform og terrengtilpassing.

§ 4.Veganlegg og grønne områder 

Utbygger/grunneier må blant annet:

-Finansiere kostnaden ved kommunens kvalitetssikring i forbindelse med bygging og overtakelse av veganlegg.
-Utarbeide skiltplan for utbyggingsområdet.
-Fremlegge forslag til fartsreduserende tiltak der hvor kommunen anser det er nødvendig.
-Ha det fulle driftsansvaret for anleggene inntil kommunal overtakelse har funnet sted.
-Ha ved utbygging av nye boligområder ansvar for at myke trafikanter separeres fra de kjørende.
-Ha ansvaret for etablering av de støyreduserende og sikkerhetsmessige tiltak som utbyggingen krever.
-Må forholde seg til gjeldende vegnorm for Nes kommune. 

Kommunen vil stille følgende krav:

-Kvalitetskrav ved all utbygging i forhold til veglys, kantstein, belegning, vegetasjon, beplantning.
-Kvalitetskrav ved all utbygging i forhold til estetikk i de offentlige rom.
-Kreve inn forholdsmessige anleggsbidrag fra utbygger som er nødvendig for at kommunen opparbeider tilhørende grendelekeplass.
§ 5.Vann, avløp og renovasjon 

Utbygger/grunneier må blant annet:

-Finansiere kostnaden ved kommunens kvalitetssikring i forbindelse med bygging og overtakelse av offentlige vann-/avløpsanlegg.
-Legge til rette for at renovasjonsforskriften for Nes kommune følges.
-Forholde seg til den enhver tid gjeldende V/A-normen for Nes kommune.
-Redegjøre for flomveier.
-Overflatevann/takvann/drensvann skal søkes behandlet lokalt etter prinsippet om lokal overvannshåndtering.
-For det enkelte reguleringsområde kan det stilles krav i utbyggingsavtalen til utarbeidelse av godkjent rammeplan/hovedplan for vann- og avløpsanlegg. Nødvendige tiltak planen viser i forhold til dimensjonering og anlegg kan i sin helhet belastes grunneierne/utbyggerne i en utbyggingsavtale.
§ 6.Behandlingsprosedyre

Primært søkes å fremlegge utbyggingsavtaler til politisk vedtak i samme møte som tilhørende arealplaner fremmes for vedtak. Subsidiært må utbyggingsavtaler være inngått før rammetillatelse gis. Dette vil kun være aktuell fremgangsmåte der planvedtak er fattet tidligere og behovet for utbyggingsavtale ikke har vært tilstrekkelig utredet. Dette kan da være et alternativ for kommunen i forhold til å nedlegge bygge- og deleforbud med påfølgende utarbeidelse av ny arealplan.

II

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 2007 nr. 2).

12. desember 2006 nr. 1700
Vedtekt til plan- og bygningslovens § 66a om tilknytingsplikt for fjernvarme i Årnes sentrum, Nes kommune, Akershus.

Fastsatt av Nes kommunestyre 12. desember 2006 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 66a. 

Bygninger som oppføres eller der det foretas hovedombygging i samsvar med plan- og bygningslovens § 93, jf. § 87 nr. 2 bokstav a, og som ligger innenfor området som omfattes av konsesjon gitt etter lov 18. april 1986 nr. 10 om bygging og drift av fjernvarmeanlegg, jf. lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven), skal tilknyttes fjernvarmeanlegget til Årnes fjernvarme AS. Området som inngår i vedtekten er vist på kartvedlegg.

I særlige tilfeller der det åpenbart ikke er praktisk eller samfunnsmessig forsvarlig, kan kommunens faste planutvalg etter begrunnet søknad gi dispensasjon fra tilknytningsplikten. Det skal i slike tilfeller innhentes uttalelse fra fjernvarmeanleggets eier.

Kartvedlegg 

lf-20061212-1700-01-01.gif

(II 2007 nr. 2).

18. aug. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a)Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b)hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm.

Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk. Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1230)

18. aug. 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres.

Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1966 s 1230)

23. mars 1982
Til § 69 nr. 4

Bygningsrådet kan for det området som omfattes av reguleringsplan for Årnes sentrum, stadfestet 25. august 1981, samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetelt et beløp pr. manglende plass til kommunnen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1982 s 175)

18. aug. 1966
Til § 76.

I forbindelse med bygning som inneholder leiligheter, skal det sikres plass til garasje som svarer til minst 1 bil pr. leilighet.

(I 1966 s 1230)

18. aug. 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1230)

8. april 1975
Til § 82.

Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er det i kommunen ikke tillatt å fradele tomt for eller oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom.

Forbudet gjelder også tilbygg, påbygg og ombygging av eksisterende bebyggelse av nevnte slag, samt uthus og andre bygg i forbindelse med forannevnte bygninger.

Fra sistnevnte punkt kan bygningsrådet i særlige tilfelle dispensere.

(II 1975 s 114)