Vedtekter til bygningsloven for Nesna kommune, Nordland.

DatoFOR-0000-00-00-243
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-09-11-901
Endrer
Gjelder forNesna kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Nesna

Kapitteloversikt:

Endret 12. juni 1986 nr. 1457, 11. september 1989 nr. 901.

30. mai 1986 nr. 1217.
Til § 21, første ledd bokstav a.
I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 25. oktober 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 30. mai 1986.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger reguleringsplan stadfestet etter 1978, og godkjent disposisjoner for hyttebygging etter vedtekt til bygningslovens § 82. De godkjente disposisjonsplanene er: Herset, Svaleng, Nordsjøbukta, Valla (2 planer), Vassvik, Venheim, parseller av 5/1-Haugen.

III

Vedtektsområdet er vist på følgende kart i målestokk 1:25.000 og 1:5.000, datert 15. juli 1982 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 30. mai 1986.

OversiktskartM = 1:25.000

Soneplan for NesnaM = 1: 5.000

Soneplan for SkogsøyaM = 1: 5.000

Soneplan for LaukhammerenM = 1: 5.000

Soneplan for Vik, HuglaM = 1: 5.000

Soneplan for Enga, HuglaM = 1: 5.000

Soneplan for Husby, TommaM = 1: 5.000

Soneplan for Jekthaugen, TommaM = 1: 5.000

Arealbruken er slik:

1.Byggeområder

Detaljert arealbruk som vist på ovennevnte soneplankart og godkjente disposisjonsplaner.

2.Jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset av formål nevnt under pkt. 1.

Innenfor de områder som er beskrevet under nr. III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1986 s 412)

30. mai 1986 nr. 1218.
Til § 21, første ledd bokstav b.
I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 25. oktober 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 30. mai 1986. Vedtekten gjelder for de arealer der kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet jfr. nr. II.

II

Vedtekten omfatter de planlagte byggeområder som er vist på kart i målestokk 1:5.000 datert 15. juli 1982 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 30. mai 1986.

III

I noen av de planlagte byggeområder som er beskrevet under nr. II ovenfor kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV

Denne generalplanvedtekt trer i kraft straks fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- og elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke over 10 år.

(II 1986 s 413)

25. april 1973
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus o.l. bygninger som er beregnet på å bebos eller brukes i kortere tidsrom eller leilighetsvis, samt tilhørende uthus, kan bare plasseres og oppføres etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Bygningsrådet kan, etter uttalelse fra generalplanutvalget, friluftsnemnda og jordstyret, gjøre unntak for enkelttomter når særlige grunner foreligger.
2.For bygninger nevnt under nr. 1 skal foruten kap. III og IV i bygningsloven også gjelde §§ 63, 65, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 pkt. 2, 93, 94, samt kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend/hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.

3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(I 1973 s 464)

12. juni 1986 nr. 1457.
Til § 117.

I 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 kan det ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriften gjøres gjeldende fra kunngjøringstidspunktet.

(II 1986 s 503)

11. sept. 1989 nr. 901.
Til § 117.

Nesna kommunestyre har 22. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 12. juni 1986 nr. 1457 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nordland har 11. september 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 301)