Vedtekter til bygningsloven for Nesseby kommune

DatoFOR-0000-00-00-245
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-07-721
Endrer
Gjelder forNesseby kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Nesseby

Kapitteloversikt:

Endret 30. juni 1986 nr. 1815, 7. juli 1989 nr. 721.

17. april 1974
Til § 49 nr. 1.

Refusjonsbeløp for boligfelt fordeles med en halvdel i forhold til eiendommens grunareal og en halvdel i forhold til eiendommens tillatte utnytting.

(II 1974 s 99)

17. april 1974
Til § 49 nr. 2.

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk skal legges til grunn de faste priser som følger av tabell 1 og 2, klasse I og II i Kommunal- og arbeidsdepartementets forskrift om faste priser.

For de regulerte områder på Nesseby kirkested, Vesterelvneset og Karlebotn skal klasse II gjelde.

(II 1974 s 99).

26. september 1980
Til § 82.
I.Hytter, sommerhus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus, kan i Nesseby kommune bare oppføres i de hytteområder som er vist på kartblad 10.2.1, oversiktskart for kommunen, datert november 1976, påført revisjon ifølge kommunestyrets vedtak av 29. desember 1977 og 21. november 1978, slik disse fremstår etter Miljøverndepartementets godkjenning av generalplan for Nesseby kommune. Kartet er gitt Miljøverndepartemtentets påtegning datert 29. august 1980.

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak for enkelttomt.

II.Hyttebygging m.v. kan bare foretas etter reguleringsplan eller disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
III.Eksisterende hytter utenom de områder nevnt under nr. I som brenner eller på annen måte forfaller skal normalt kunne gjenoppbygges. Dersom viktige grunner taler mot, kan bygningsrådet nekte slik gjenoppbygging.
IV.For bygninger som nevnt under nr. I og II, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og §§ 65 og 68 også gjelde § 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 74 nr. 2, 91, 93 pkt. a, c, d, e, f, 94, 109 og kap. XV og XVI.
V.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(II 1980 s 746)

10. des. 1984 nr. 2082.
Til § 85.

Oppstilling av campingvogner, telt o.l. også for kortere tid enn 3 måneder er bare tillatt på områder som er godkjent til formålet av bygningsrådet. Godkjenning kan bare gis når oppstilling av campingvogner, telt o.l. etter bygningsrådets skjønn ikke hindrer den almene ferdsel, og ikke fører til vesentlige ulemper for omgivelsene.

Bygningsrådet kan sette vilkår for godkjenning og også gjøre den tidsbegrenset.

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

Denne vedtekt gjelder ikke for oppstilling av en enkelt campingvogn, telt o.l. på tomt til en helårsbolig, jfr. likevel § 104 i bygningsloven, og heller ikke for telt som er beregnet på å bæres over lengere strekninger.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1984 s 655)

30. juni 1986 nr. 1815
Til § 117.

I Nesseby kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Bygningsrådet skal i sine avgjørelser legge avgjørende vekt på retningslinjer og vedtekter gitt i medhold av tidligere lovverk.

(II 1986 s 605)

7. juli 1989 nr. 721.
Til § 117.

Nesseby kommunestyre har 23. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 30. juni 1986 nr. 1815 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Finnmark har 7. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 223)