Vedtekter til bygningsloven for Bamble kommune

DatoFOR-0000-00-00-25
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1998-07-31-788
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Bamble

Kapitteloversikt:

Endret 9 okt 1984 nr. 1769, 31 juli 1998 nr. 788.

3. okt. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1471)

3. okt. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1471)

3. okt. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1471)

3. okt. 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1471)

3. okt. 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 følgende §§ 71, 74, 79 og 93 samt kapitlene XV og XVI.

(I 1966 s 1471)

24. des. 1985 nr. 2348.
Til § 82.
1.Inntil videre, dog ikke utover 1. januar 1987, er det i Bamble kommune ikke tillattt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på beboelse i kortere tidsrom.

Det samme gjelder vesentlig endring av slike bygninger samt deling av grunn til nevnte formål.

Forbudet gjelder i et område som mot øst er begrenset av Rognåsen, mot nord av E-18, og mot vest av grensen mot Kragerø kommune. Mot syd går grensen til sjøen.

2.For den resterende del av Bamble kommune, kan de tiltak som er nevnt i nr. 1 ovenfor, bare skje der hvor dette er fastsatt i reguleringsplan.
3.For bygninger som nevnt i nr. 1, skal bygningsloven med tilhørende vedtekter gjelde i sin helhet.
4.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
5.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Bamble kommune, stadfestet den 9. oktober 1984.

(II 1985 s 915)

24. juli 1980
Til § 85.

Oppstilling av campingvogner, telt o.l. også for kortere tid enn 3 måneder, er bare tillatt på områder som er godkjent for formålet av bygningsrådet. Tillatelse kan bare gis når oppstilling av campingvogner, telt o.l. etter bygningsrådets skjønn ikke hindrer alminnelig ferdsel og ikke fører til vesentlige ulemper for omgivelsene. Bygningsrådet kan sette vilkår for oppstillingen og også gjøre den tidsbegrenset. Tillatelsen kan når som helst trekkes tilbake.

Denne vedtekt gjelder ikke oppstilling av campingvogn, telt o.l. på gårdsplass eller bebygd hustomt, jfr. likevel § 104 i bygningsloven, og heller ikke for telt som kan bæres over lengre strekninger.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 625)

31. juli 1998 nr. 788
Til § 107.
1 Søknad

Innen hele kommunen må skilt, reklameinnretninger o.l. ikke settes opp uten at kommunen på forhånd har gitt tillatelse. Tillatelse kan bare gis inntil videre eller for et bestemt tidsrom.

Forhåndssamtykke etter første ledd kreves ikke for skilt, reklameinnretning o.l. under 0,5 m² som settes opp flatt på bygg eller innhegning.

For lysskilt kreves søknad uansett størrelse. 

2 Reklameinnretninger. Områdehensyn
2.1 Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset område under ett.
2.2 I åpent naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke oppføres frittstående reklameskilt.
2.3 Innenfor særpregede og historisk interessante miljøer må det ikke oppføres frittstående reklameinnretninger som ikke er tilpasset miljøets karakter og historie.
2.4 I sentrale byområder tillates ikke frittstående reklameinnretninger som ikke er utformet spesielt for å passe inn i bybildet.
2.5 I rene boligområder må det ikke føres opp reklameinnretninger.
2.6 På parkeringsplasser, rivingstomter o.l. kan reklameinnretninger ikke føres opp dersom plasseringen ikke tar hensyn til stedlige forhold.
2.7 Lysreklame må ikke oppføres med unntak av i områder regulert til forretninger og ellers i områder som kommunen har bestemt. Lysreklame som er til sjenanse for boliger tillates ikke. 
3 Formingskriterier
3.1 Skilt og reklameinnretninger utføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetssyn både i forhold til seg selv og i forhold til omgivelsene. De skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal harmonere med bygningsmiljøet for øvrig. Blinkende eller bevegelige skilt/reklameinnretninger tillates ikke.
3.2 Skilt, reklameinnretninger o.l. skal ikke være til hinder for ferdsel eller til fare for omgivelsene på annen måte.
3.3 Skilt og reklame må ikke plasseres på møne, takflate, takutstikk, gesims, stolpe og støyskjerm/gjerde. Kommunen kan gjøre unntak for åpne lysrørskilt med frittstående bokstaver e.l. som plasseres på gesims.
3.4 Skilt og reklame i form av lyskaster tillates ikke. Uthengsskilt i form av lyskaster med tett front, der bare tekst eller symboler gjennomlyses, kan likevel tillates når skiltets areal ikke overstiger 0,5 m². Gesimser utformet som lysende kasser tillates ikke.
3.5 For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og ett veggskilt. Kommunen kan gjøre unntak for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller gate.
3.6 Innen kommunen må det ikke oppføres skilt eller reklameinnretninger med større sammenhengende areal enn 7 m². Monteres flere skilt eller reklameinnretninger nær hverandre, regnes den samlede visuelle eksponeringsflate som ett skilt.
3.7 Skilt skal ikke være eller virke sammenhengende over hele eller store deler av fasaden. Skilt skal ikke dekke mer enn 1/4 av bygningens horisontale fasadelengde, begrenset til 4 meter.
3.8 Uthengsskilt på bygninger o.l. skal ikke ha større bredde enn 1 meter og skal ha fri høyde over fortau på minst 2,5 meter. Framspringet må aldri være lenger ut enn at det er minst 0,5 meter fri horisontal avstand til fortauskant. Større tillatte areal er 1,5 m². På fredede eller bevaringsverdige bygninger eller miljøer skal maksimal størrelse være 0,5 m².
3.9 Markiser skal avgrenses til vindusåpninger. Annen merking enn firmanavn eller logo skal ikke brukes.
3.10 Skilt og reklame, herunder plastfolie, på vinduer, tillates ikke dersom innretningene ikke er en naturlig del av vindusutstillingen. 
4 Fjerning av skilt, reklameinnretninger m.v.

Dersom det kan skje uten hinder av tillatelse som er gitt for et bestemt tidsrom, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller endre enhver innretning som nevnt i første punkt, første ledd når den etter kommunens skjønn virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene, eller virker sjenerende. Innretning som antas å medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg fra kommunen. 

Vedtektene trer i kraft 15. september 1998.

(II 1998 584)