Vedtekter til bygningsloven for Nordre Land kommune.

DatoFOR-0000-00-00-255
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-07-465
Endrer
Gjelder forNordre Land kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Nordre Land

Kapitteloversikt:

Endret 16. mai 1984 nr. 1117, 17. juni 1986 nr. 1470, 7. juni 1989 nr. 465.

3. okt. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeid felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas etter skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsene i § 46 nr. 2, første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1468)

3. okt. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1468)

3. okt. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm.

Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1468)

16. mai 1984 nr. 1117.
Til § 69 nr. 3.
1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig pluss 1 bil pr. bolig for besøkende.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 m2 gulvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m2 gulvflate i bebyggelsen.
4.Institusjoner, hotell, restauranter, forsamlingslokaler, skoler, idrettsanlegg, syke-/pleiehjem og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold. Behovet for parkeringsplasser skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

(II 1984 s 303)

16. mai 1984 nr. 1117.
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal, blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

Vedtektene trer i kraft 1. juni 1984.

(II 1984 s 303)

3. okt. 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 1468)

23. sept. 1983
Til § 82
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus og lignende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje i områder som er avsatt til dette i godkjent generalplan.
2.Oppføring av bygninger som nevnt i pkt. 1 og fradeling av tomt til slikt formål kan bare skje etter endelig reguleringsplan.
3.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 100 m (avstanden måles horisontalt fra den høyeste observerte vannstand), og ikke nærmere veg åpen for allmenn ferdsel enn 20 meter (avstanden målt horisontalt fra vegens midtlinje). For avstand til riksveg gjelder veglovens bestemmelser.
4.For de bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens Kap. III og IV og § 65, første ledd og § 68 også gjelde §§ 63 og 65, § 66 nr. 1 og §§ 70, 71, 73 og § 74 nr. 2 og §§ 91, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 108, 109 og Kap. XV og XVI samt byggeforskriftenes Kap. 26:12 og Kap. 49.
5.For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde.
6.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.
7.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor. Bygningsrådet kan sette vilkår for dispensasjonen.
8.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Nordre Land kommune, stadfestet den 22. juni 1982 nr. 1097.

(II 1983 s 548)

17. juni 1986 nr. 1470
Til § 117.

I Nordre Land kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 508)

7. juni 1989 nr. 465
Til § 117.

Nordre Land kommunestyre har 2. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 17. juni 1986 nr. 1470 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Oppland har 7. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 141)