Vedtekter til bygningsloven for Nordreisa kommune.

DatoFOR-0000-00-00-256
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-06-464
Endrer
Gjelder forNordreisa kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Nordreisa

Kapitteloversikt:

Endret 26. juni 1986, 6. juni 1989 nr. 463.

26. juni 1989
Til § 117.1

I Nordreisa kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1.Denne forskrift er ikke kunngjort tidligere i Norsk Lovtidend.

(II 1989 140)

7. juni 1989 nr. 464
Til § 117.

Nordreisa kommunestyre har 20. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 26. juni 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 7. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 140)