Vedtekter til bygningsloven for Nore og Uvdal kommune

DatoFOR-0000-00-00-257
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-29-853
Endrer
Gjelder forNore og Uvdal kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Nore og Uvdal

Kapitteloversikt:

Endret 10. april 1981, 29. juni 1989 nr. 853.

30. juli 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1134)

30. juli 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1134)

9. august 1971
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten bygningslovens kapitler III og IV og § 65 , også gjelde §§ 74 nr. 2, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 109, samt kapitlene XV og XVI.

(I 1971 s 1043)

10. april 1981
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter, stadfestet reguleringsplan eller godkjent fjellplan foreligger, er det i Nore og Uvdal ikke tillatt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. byggninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus. Forbudet gjelder også fradeling, herunder bortfeste eller punktfeste til slike formål.
2.Oppføring av bygning som nevnt under nr. 1 må ikke foretas nærmere vassdrag (elv, bekk eller innsjø) enn 50 meter, og fradeling av bygninger som nevnt må heller ikke skje nærmere vassdrag enn 20 meter, målt horisontalt fra den høyeste observerte vannstand.

Bygning som nevnt under nr. 1 må ikke oppføres nærmere veg som er åpen for alminnelig ferdsel enn 30 m målt horisontalt fra vegens midtlinje.

3.For bygninger nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde § 63, § 66 nr. 1, §§ 68, 69, 70, 72, 73, § 74 nr. 2, § 87 nr. 1, 2 og 3, §§ 91, 93, 94, 95, 96, 98 og 109, kap. XV og XVI og byggeforskriftenes kap. 49.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner skal også bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om en samling av hytter er hyttegrend eller hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.

4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene ovenfor.
5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.

(II 1981 s 301)

29. juni 1989 nr. 853.
Til § 117.

Nore og Uvdal kommunestyre har 5. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 7. juni 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Buskerud har 29. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1990. 

Forskriften1 lyder:

I Nore og Uvdal kommune kan det i 3 år fra kommunestyrets vedtak ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i §§ 84 og 93 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan. Det samme gjelder tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

1.Forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 260)