Vedtekter til bygningsloven for Notodden kommune

DatoFOR-0000-00-00-258
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-09-18-2335
Endrer
Gjelder forNotodden kommune, Telemark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Notodden

Kapitteloversikt:

Endret 18 sep 1986 nr. 2335, 27 feb 1996 nr. 240.

23. nov. 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f.) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass, eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt.

For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2 første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1876)

23. nov. 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 1876)

23. nov. 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 1876)

23. nov. 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

(I 1967 s 1876)

23. nov. 1967
Til § 76.

Bygningrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1967 s 1876)

23. nov. 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig og særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 1876)

23. nov. 1967
Til § 81.

For driftsbygninger for jord eller skogbruk skal bygningsloven gjelde med unntak av §§ 72 og 73.

Med den begrunnelse som følger av bestemmelsene i bygningslovens § 81, kan bygningsrådet gjøre de unntak fra lovens materialrettslige regler som det i hvert enkelt tilfelle finner forsvarlig.

(I 1967 s 1876)

24. juni 1985 nr. 1267
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, båthus, garasje o.l. er i Notodden kommune forbudt i sørvestlige del av Blefjell.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av grunn til slikt formål.

Området er avgrenset i nord og øst av kommunegrensen og i vest av gnr. 129 bnr. 4. I sør er grensen, benevnt vedtektsgrensen, vist på kart i målestokk 1:10.000 datert Notodden 6. juli 1982 og gitt Miljøverndepartementets påtegning 24. juni 1985.

2.I området mellom den nevnte vedtektsgrensen og riksveg 37, vist på det nevnte kartet i sort skravur, kan de tiltak som er nevnt i nr. 1 bare skje etter reguleringsplan.
3.I de øvrige områder i kommunen kan de tiltak som er nevnt i nr. 1 bare skje etter disposisjonsplan som er godkjent av bygningsrådet.
4.Bygning som nevnt i nr. 1 tillates ikke oppført nærmere vassdrag enn 50 meter målt i horisontalplanet ved middels flomvannstand.
5.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og §§ 65 første ledd og 68 også gjelde §§ 63 pkt. 1 og 2, 66, 70, 74, 75 og §§ 93, 94, 98 og kap. XV og XVI.
6.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
7.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Notodden kommune, stadfestet 22. mars 1968.

(II 1985 s 371)

Til § 93 første ledd bokstav g:

g.Oppsetting og endring av skilt og reklame m.v. som nevnt i vedtekt til § 107, med eksponeringsflate over 4 m².

(II 1996 s 76)

Til § 107:

1. Virkeområde, søknadsplikt og behandling

1.1 Virkeområde

Denne vedtekten gjelder for alle utendørs skilt, reklameinnretninger o.l. i hele kommunen uansett størrelse og søknadsplikt. Vedtekten gjelder også reklameskilt m.v. for kortvarige tidsrom og flyttbare innretninger (løsfotreklame).

1.2 Søknadsplikt og behandling

For oppføring av skilt, reklameinnretninger o.l. over 4 m² eksponeringsflate gjelder bestemmelsene i lovens § 93 og § 94 om arbeid som krever byggetillatelse og nabovarsel. Tillatelse kan bare gis inntil videre eller for et bestemt tidsrom; jf lovens § 107.

Søknadspliktig arbeid som også krever tillatelse etter andre lover (vegloven, naturvernloven m.v.) behandles etter lovens § 95 nr. 2.

1.3 Dispensasjon

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen etter søknad gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne vedtekten. For øvrig vises til lovens § 7.

2. Definisjoner

2.1 Samfunnsinformasjon

Med samfunnsinformasjon regnes skilt og innretninger med almennyttige opplysninger så som tavler for turistinformasjon, kart og områdeopplysninger, friluftsliv, severdigheter og minnesmerker. Videre offentlige og private skilt om bompenger, privat parkering, søppeltømming forbudt o.l. samt offentlige trafikkskilt.

2.2 Reklame

Til reklame regnes tekst, bilder eller illustrasjoner med formål å fremme salg av varer og tjenester som oppføres på byggverk, innhegning og andre faste eller flyttbare innretninger. Dette gjelder også skilt, oppslag m.v. om arrangementer.

2.3 Virksomhetsskilt

Til virksomhetsskilt regnes skilt o.l. med kortfattede opplysninger om type virksomhet, navn og logo oppført på bygget til den enkelte virksomhet eller som frittstående innretning i nær tilknytning til bygget.

2.4 Skilt og innretninger

Til skilt og andre innretninger regnes også markiser, flagg, vimpler, transparenter o.l. med reklamebudskap.

2.5 Eksponeringsflate

De størrelser i m² som er fastsatt i denne vedtektens punkt 1.2, 5.1 og 5.2, regnes som samlet flate for reklame pr. fasade for bygg og samlet flate på frittstående innretninger utfra antall og sider.

3. Områdehensyn - inndeling

Krav og restriksjoner for oppføring av skilt, reklameinnretninger o.l. i kommunen er gradert etter følgende områder:

-Sentrum

Det sentrale byområdet som vist i kommuneplanen med betegnelsen «Notodden bysentrum».

-Næringsområder

Områder regulert til industri eller forretning utenfor sentrum.

-Boligområder

Områder regulert til boligformål, boligområder vist i kommuneplanen samt øvrig boligbebyggelse.

-Andre områder

Øvrige områder i kommunen.

Utover slike områdehensyn gjelder formingskriteriene i punkt 6.

4. Områdehensyn - fellesbestemmelser

4.1 Samfunnsinformasjon og virksomhetskilt

Samfunnsinformasjon og virksomhetskilt kan oppføres i alle områder.

4.2 Overgang mellom soner

Det må tas hensyn til at skilt, reklameinnretninger o.l. i ett område ikke skal være skjemmende eller dominerende sett fra andre områder med mer restriktive bestemmelser for slike.

4.3 Lysreklame og vekslende innretninger

Lysende eller belyste skilt, reklameinnretninger o.l. kan bare oppføres i sentrum og andre områder regulert til forretning eller industri. Tilsvarende gjelder for vekslende skilt og innretninger som skifter budskap minst en gang i døgnet.

Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke samfunnsinformasjon som etter behov kan oppføres med lys i alle områder - forutsatt at det ikke virker dominerende eller skjemmende på omgivelsene.

4.4 Fri ferdsel

Reklameskilt m.v. skal ikke være til hinder eller ulempe for den frie ferdsel. Utplassering på offentlig fortau o.l. med fri bredde under 2,5 m er ikke tillatt. Ved større fri bredde er det opp til vedkommende vegmyndighet å godkjenne slik utplassering. Utplasseringen skal i tilfelle skje inntil forretningsbygget og ikke ut mot gata.

4.5 Langs offentlig veg

Utover øvrige områdehensyn må det langs vegene tas trafikksikkerhetsmessige hensyn, og at områdene langs innfarts- og hovedvegene i kommunen danner viktige førsteinntrykk og preger stedsoppfattelsen for trafikkantene.

5. Områdehensyn - bestemmelser for de enkelte områder

5.1 Sentrum

I sentrum kan oppføres reklameskilt m.v. på byggverk. Skiltenes størrelse skal tilpasses fasade og miljø, og maksimalt inntil 10 m² eksponeringsflate.

Frittstående reklameinnretninger er ikke tillatt. Unntaksvis kan tillates mindre flyttbare innretninger, jf pkt. 4.4.

5.2 Næringsområder

I regulerte områder til forretning eller industri utenfor sentrum kan oppføres reklame på byggverk, innhengning og andre faste eller flyttbare innretninger. Størrelser på skilt og reklameinnretninger skal tilpasses fasade og miljø, og maksimalt inntil 10 m² eksponeringsflate pr. virksomhet.

5.3 Boligområder

Boligbebyggelsen skal være fri for reklame.

5.4 Andre områder
5.4.1 Øvrige byggeområder og spesialområder

I områder regulert til camping eller annen reiselivsvirksomhet kan oppføres reklameskilt som ikke virker dominerende eller skjemmende på omgivelsene.

I områder regulert til bygg for offentlige eller almennyttige formål kan det utover virksomhetsskilt bare oppføres reklame dersom det er tillatt for omkringliggende strøk.

Hyttebebyggelse skal være fri for reklame.

5.4.2 Landbruk, natur- og friluftsområder

Områder i kommuneplan avsatt til landbruk, parker, natur- og friluftsområder skal være fri for reklame. Tilsvarende gjelder regulerte friområder.

Forbudet i første ledd gjelder ikke regulerte områder med utsalgssteder for gartneri, hagesenter o.l. hvor det kan oppføres reklame som ikke virker dominerende eller skjemmende på omgivelsene. Videre kan det på sportsarenaer o.l. oppføres reklame som er rettet mot deltakere og publikum på arenaen, og i minst mulig grad være synlig fra omgivelsene.

5.4.3 Parkeringsplasser, rivingstomter o.l.

På parkeringsplasser, rivningstomter o.l. kan reklameinnretninger ikke føres opp dersom plassering ikke tar hensyn til stedlige forhold.

6. Formingskriterier

6.1 Utseende

Skilt, reklameinnretninger o.l. skal utføres slik at de etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til bakgrunnen og omgivelsene; jf lovens § 74 nr. 2. Skjemmende farger og utførelse er ikke tillatt og kan kreves endret.

6.2 Stedstilpasning

Utformingen av skilt, reklameinnretninger o.l. skal være tilpasset bygningenes arkitektur og strøkets karakter.

6.3 Plassering

Reklameskilt m.v. må ikke plasseres på møne eller takflate.

6.4 Skilt for hver virksomhet

For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og ett veggskilt. Det kan gis unntak for virksomheter som disponerer flere eller spesielt lange fasader langs fortau/gate.

7. Fjerning av skilt, reklameinnretninger m.v.

Dersom det kan skje uten hinder av samtykke som er gitt for et bestemt tidsrom, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller endre enhver innretning som nevnt i første eller annet ledd, når den etter kommunens skjønn virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene, eller virker skjemmende. Innretning som antas å medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg fra kommunen. 

Forskriften trer i kraft 15. april 1996.

(II 1996 s 76)

18. september 1986
Til § 117.

I Notodden kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes iverk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1987 s 2)