Vedtekter til bygningsloven for Bardu herred

DatoFOR-0000-00-00-26
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1978-08-01
Endrer
Gjelder forBardu kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Bardu

Kapitteloversikt:

6. okt. 1966
Til § 49 nr. 2

I medhold av § 4 i bygningsloven av 8. juni 1965 stadfester departementet vedtak av Bardu kommunestyre i møte den 18. mars 1966 om vedtekt til bygningslovens § 49 nr. 2 for Bardu kommune, Troms fylke. I vedtekten er lagt til grunn utgiftsoverslag etter faste priser ved utlikning av refusjon for utgifter til veg og kloakk i henhold til normalvedtektens tabell 1 og 2, klasse I.

(I 1966 s 1539)

22. juni 1966
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1966 s 917)

1. aug. 1978
Til § 82.
1.For sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus, gjelder bygningslovens bestemmelser kap. III, IV og § 65, samt §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 89, 91, 93, 94, 95, 96, kap. XV og XVI.
2.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1978 s 409)