Vedtekter til bygningsloven for Odda kommune, Hordaland

DatoFOR-0000-00-00-261
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1990-09-19-1043
Endrer
Gjelder forOdda kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Odda

Kapitteloversikt:

Endret 25. juni 1986 nr. 1647, 31. juli 1989 nr. 760, 19. september 1990.

7. oktober 1966
Til § 49 nr. 2

Ved utlikning av refusjon for kommunens utgifter til veg og kloakk, skal legges til grunn utgiftsoverslag etter de faste priser som er fastsatt i departementets normalvedtekt tabell 1 og 2 klasse II.

(I 1966 s 1550)

7. oktober 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i først ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anleget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1550)

7. oktober 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1969 s 1550)

7. oktober 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1969 s 1550)

16. januar 1973
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. Bygningsrådet kan kreve at det som bilag til bebyggelsesplan følger plan i bestemt målestokk for utforming av ubebygd areal og fellesareal. Det kan kreves at denne plan omfatter terrassering, planering, beplantning, forhager, lekeplasser, biloppstillingsplasser, tørkestativ, søplekasser, sykkelstativer, private kjøre- og gangveger o.l. Når et areal er større enn ca. 5 da. og det skal bebygges under ett, skal alltid slik plan innsendes. Det samme gjelder plan for småbarnslekeplasser når det bygges mer en en boligenhet under ett. Bygningsrådet kan påby endringer i insendte planer etter retningslinjer rådet trekker opp. Rådet kan herunder bl.a. kreve at verdifullt landskap og vegetasjon skal bevares.

Etter at planen er godkjent av bygningnsrådet, plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

Bygnigsrådet kan utferdige nærmere retningslinjer for lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for boliger, samt retningslinjer for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

(I 1973 s 86)

19. september 1990 nr. 1043.
Til § 69 nr. 4

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for opparbeiding av biloppstillingsplasser på egen grunn eller felles areal, blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg, en såkalt frikjøpsordning.

Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller.

Humanitære/kulturelle frivillige organisasjoner fritas fra frikjøpsordningen.

Forutsetningen for at humanitære/kulturelle frivillige organisasjoner skal kunne fritas fra frikjøpsordningen er at medlemskapet i disse er åpent for alle.

(II 1990 390)

7. oktober 1966
Til § 76 .

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1969 s 1550)

7. oktober 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1969 s 1550)

7. oktober 1966
Til § 82.
1.Tomter til sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare utskilles og bygninger oppføres i områder som er utlagt til hytteområder i disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen, og etter nærmere regler som fastsettes eller godkjennes av bygningsrådet.
2.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde § 94, jfr. 93, samt kap. XV og XVI.
3.Fra bestemmelsen i pkt. 1 kan bygningsrådet dispensere, når det gjelder bygninger som vil bli liggende isolert og ikke vil sjenere friluftsliv i skog, utmark og fjellstrekninger.
4.Bygningsrådet kan utferdige regler for hyttebygging.

(I 1966 s 1550)

25. juni 1986 nr. 1647
Til § 117.

I Odda kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 557)

31. juli 1989 nr. 760.
Til § 117.

Odda kommunestyre har 21. juni 1989 gjort vedtak om lenging av forskrift av 25. juni 1986 nr. 1647 om mellombels plankrav etter plan- og bygningslova § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Hordaland har 31. juli 1989 med heimel i lova og delegering i rundskriv frå Miljøverndepartementet av 3. februar 1989 gjeve samtykke til lenginga av forskrifta f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 239)