Vedtekter til bygningsloven for Onsøy kommune, Østfold

DatoFOR-0000-00-00-262
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1995-02-23-207
Endrer
Gjelder forOnsøy kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Onsøy

Kapitteloversikt:

Endret 16 des 1981 og 2 feb 1989 nr. 43, 23 feb 1995 nr. 207.

11. desember 1981.
Til § 21, 1. ledd bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Onsøy kommune, vedtatt av Onsøy kommunestyre den 1. mars 1979 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet den 11. desember 1981.

II. Generalplanvedtekten gjelder for hele Onsøy kommune med unntak av følgende områder: (Se kart nr. 1-6): 

B 1 - B 15 - Nye boligområder

I 1 - I 12 - Nye industriområder

O 1 - O 14 - Nye områder for offentlige formål

F 1 - F 12 - Nye områder for forretningsformål, service

Vedtekten gjelder heller ikke for de områder som omfattes av stadfestet reguleringsplan.

III. Vedtektsområdet er vist på vedlagte oversiktskart i målestokk 1:20.000, gitt Miljøverndepartementets påtegning idag.

Detaljert arealutnytting er vist på vedlagte soneplankart i målestokk 1:5.000, gitt Miljøverndepartementets påtegning idag:

1.Byggeområder.

Kart nr. 2 Ørebekk - Gressvik

Kart nr. 3 Rød - Okseviken

Kart nr. 4 Slevik - Møklegård - Øienkilen

Kart nr. 5 Hankøsundet

Kart nr. 6 Engelsviken - Lervik - Saltnes

2.jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset til byggeområder nevnt under pkt. 1 ovenfor.

IV. Innenfor de områder som er beskrevet i pkt. II og III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

11. desember 1981.
Til § 21, 1. ledd bokstav b.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Onsøy kommune, vedtatt av Onsøy kommunestyre den 1. mars 1979 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag. Vedtekten gjelder for planlagte byggeområder hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. punkt II.

Vedtekten omfatter følgende planlagte byggeområder:

Boligområder 

B 1 - Gressvik sentrumkart 2

B 2 - Rødsbakkenkart 2

B 3 - Rødkart 3

B 4 - Vikerbingenkart 3

B 5 - Møklegårdkart 4

B 6 - Øienkilenkart 4

B 7 - Slevik nordrekart 4

B 8 - Slevik nordrekart 4

B 9 - Stellhaugsbuktakart 5

B 10 - Østre Vikenekart 5

B 11 - Hauglundkart 5

B 12 - Engelsvikenkart 6

B 13 - Engelsviken østkart 6

B 14 - Manstad østkart 6

B 15 - Kjærre østkart 6 

Industriområder 

I 1 - Ørebekkkart 2

I 2 - Gressvik brukkart 2

I 3 - Gressvik brukkart 2

I 4 - Gressvik brukkart 2

I 5 - Ålekart 2

I 6 - Ålekilenekart 2

I 7 - Ålekilenekart 2

I 8 - Møklegårdkart 4

I 9 - Engelsvikøykart 6

I 10 - Engelsvikenkart 6

I 11 - Engelsvikenkart 6

I 12 - Gaustadkart 6 

Områder for offentlige/allmennyttige formål. 

O 1 - Ørebekk (pumpestasjon)kart 2

O 2 - Gressvik (kirkegård)kart 2

O 3 - Gressvik (kirkegård)kart 2

O 4 - (Onsøy ing.vesen lager), Ålekilenekart 2

O 5 - Trondalen (sentralidrettsanlegg)kart 2

O 6 - Trondalen (sentralidrettsanlegg)kart 2

O 7 - Viker (barneskole)kart 3

O 8 - Møklegård (ungdomsskole)kart 4

O 9 - Slevik (barnehage)kart 4

O 10 - Engelsviken (barnehage)kart 6

O 11 - Lervik (barnehage)kart 6

O 12 - Manstad (høydebasseng)kart 6

O 13 - Manstad (Lervikbanen)kart 6

O 14 - Manstad (idrettsplass)kart 6 

Områder for forretningsformål, service 

F 1 - Ørebekkkart 2

F 2 - Ørebekkkart 2

F 3 - Gressvik sentrumkart 2

F 4 - Gressvik sentrumkart 2

F 5 - Vikerkart 3

F 6 - Møklegårdkart 4

F 7 - Vikenekart 5

F 8 - Hankø hotellkart 5

F 9 - Hankø hotellkart 5

F 10 - Engelsvikenkart 6

F 11 - Engelsvikenkart 6

F 12 - Lervikkart 6 

Grensene for disse arealer framgår av de ovennevnte kart nr. 2, 3, 4, 5 og 6 i M 1:5.000, samt på kart nr. 1 i M 1:20.000. Kartene er datert den 3. januar 1978 og gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag.

III. Innenfor de planlagte byggeområder som er beskrevet under pkt. II, kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre en tilfredsstillende byggemodning av vedkommende byggeområde i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV. Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdatoen, og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- og elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet, dog ikke utover 10 år.

30. juli 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 40 nr. 2, første punktum gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1132)

30. juli 1966
Til § 63 nr. 3

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1132)

23. februar 1995 nr. 207.
Til § 63, 3. ledd.

Se Fredrikstad.

(II 1995 95)

30. juli 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1153)

23. februar 1995 nr. 207.
Til § 69 nr. 3:

Se Fredrikstad.

(I 1995 95)

23. februar 1995 nr. 207.
Til § 76:

Se Fredrikstad.

(I 1995 95)

23. februar 1995 nr. 207.
Til § 78 nr. 1:

Se Fredrikstad.

(I 1995 95)

23. februar 1995 nr. 95.
Til § 79:

Se Fredrikstad.

(II 1995 95)

30. juli 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens kapittel III og IV og i § 65 følgende §§ 71, 77, 81, 100, 101, 102 og kap. XII, XIII, XV, XVI og XVII.

(I 1966 s 1133)

31. okt. 1985 nr. 1940.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare skje etter reguleringsplan.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, samt vesentlig endring av bygning som nevnt, f.eks. tilbygg.

2.For bygninger som nevnt under nr. 1 gjelder bygningsloven og byggeforskriftene kap. 14, 23:1, 30, 42, 43:1, 44, 45, 47, 49, 51, 61 og 62.
3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra bestemmelsene i denne vedtekt.
4.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere forskrift til § 82 i bygningsloven for Onsøy kommune, stadfestet 16. desember 1981.

(II 1985 s 756)

19. febr. 1981
Til § 85.

Midlertidige konstruksjoner og anlegg, herunder skur, campingvogner, husbåter, flyttbare garasjer og kiosker, må - hvor annet ikke er bestemt av bygningsrådet - bare anbringes for det tidsrom bygningsrådet på forhånd har gitt tillatelse til, og skal straks fjernes når tiden er utløpt, eller hvis tillatelsen er gitt på ubestemt tid, når bygningsrådet krever det.

Telt med større areal enn 50 m², tivoli og utstillinger i det fri må ikke settes opp uten tillatelse av bygningsrådet.

Lovens og vedtektenes regler gjelder for konstruksjoner og anlegg som nevnt i denne paragraf. Bygningsrådet kan gjøre unntak herfra.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1981 s 153)

23. februar 1995 nr. 207.
Til § 93, 3. ledd.

Se Fredrikstad.

(II 1995 95)

26. juni 1986 nr. 1502.
Til § 117.

I Onsøy kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 81, 84, 86 a, 86 b og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 519)