Vedtekter til bygningsloven for Orkdal kommune.

DatoFOR-0000-00-00-265
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1998-06-23-822
Endrer
Gjelder forOrkdal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Orkdal

Kapitteloversikt:

Endret 30 okt 1984 nr. 1827, 1 feb 1985 nr. 309, 23 juni 1998 nr. 822.

22. nov. 1985 nr. 2028.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I.

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan vedtatt av kommunestyret 29. mai 1984, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 22. november 1985.

II.

Vedtekten gjelder for arealer i Orkdal kommune som ifølge generalplanen skal utnyttes som jord, skog- og naturområder.

De områder som undergis vedtekt, ligger innenfor en ytre avgrensning som dannes av kommunegrensen og avgrenses mot utbyggingsområder i samsvar med grenselinjer slik de er inntegnet på kart i målestokk 1:5.000 over

-Orkanger - Gjølme - Fannrem
-Vormstad - Svorkmo
-3 kart over hytteområder i vestre del av kommunen

III.

Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

IV.

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

V.

Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

(II 1985 s 799)

19. oktober 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1280)

19. oktober 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 1280)

30. okt. 1984 nr. 1827
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd.
b.hovedavløp, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves rør lagt av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta avløpforbindelsene til annen hovedavløp.
c.hovedvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Kommunen kan gi regler for utføringen.

Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler for utføringen.

Veg, hovedavløp og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidet til full bredde etter første ledd a.

(II 1984 s 497)

30. okt. 1984 nr. 1827
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av utendørsanlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må det dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

Etter at planene er godkjent av bygningsrådet, plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealene og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

1.Boligenhet på over 60 m² brutto gulvareal skal ha parkeringsplass på egen tomt for 2 biler, eller på fellesareal for 1,5 biler.

Selvstendig boligenhet på under 60 m² skal ha parkeringsplass for 1 bil.

2.Kontor- og forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 50 m² brutto gulvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industribebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m² brutto gulvflate i bebyggelsen, eller minst 75 bilplasser pr. 100 ansatte - største antall benyttes. Til dette kommer lastearal for vare- og lastebiler.
4.Lagerbygg skal ha 1 plass pr. 200 m² bebygget gulvflate. Til dette kommer lastearal for vare- og lastebiler.
5.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplasser for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever.
6.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

Krav om oppstillingsplass for bil etter denne paragraf anses dekket i den utstrekning garasjer trer istedet.

Bygningsrådet kan gi dispensasjoner fra disse krav.

(II 1984 s 479)

30. okt. 1984 nr. 1827
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen.

(II 1984 s 497)

30. okt. 1984 nr. 1827
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlige eller særlig generende art blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

Vedtektene trer i kraft straks.

(II 1984 s 497)

1. feb. 1985 nr. 309.
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom kan bare oppføres i områder som i godkjent generalplan er utpekt til hytteområder og bare etter reguleringsplan, eller etter disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting - herunder også punktfesting til slikt formål.

2.Bygning som nevnt under nr. 1 tillates ikke oppført nærmere vassdrag, vann eller sjø enn 100 meter målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand og ikke nærmere riksveg eller annen offentlig veg enn 50 meter målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III og IV og §§ 65 og 68 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 93, 94, 109 samt kap. XV og XVI.

For hytteområder og hyttekonsentrasjoner skal bygningslovens § 66 nr. 2 og § 75 gjelde.

4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging innenfor rammen av de nevnte bestemmelsene i bygningsloven.
5.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
6.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Orkdal kommune, stadfestet 25. januar 1979.

(II 1985 s 132)

23. juni 1998 nr. 822
Til § 109

I. Generelle bestemmelser

1.1 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

1.2 Tidsfrister

Plan- og bygningsloven opererer med følgende tidsfrister:

-Meldingssaker skal behandles 3 uker etter mottak.
-Søknad om enkle tiltak skal behandles 4 uker etter mottak.

Dersom søker ikke er kontaktet av kommunen innen disse tidsfristene er det å betrakte som at søknaden er godkjent.

Dersom søknaden ikke er komplett, skal kommunen gi søker melding om at søknaden har gitte mangler som gjør at den ikke er komplett, og at tidsfristene for behandling begynner å løpe fra det tidspunkt søknaden er komplett.

1.3 Komplett søknad

En søknad er ikke komplett før:

-Behandlingsgebyret er betalt. Jfr. plan- og bygningslovens § 109, 2. ledd.
-Alle nødvendige vedtak og tillatelser er mottatt.

Søknaden blir ikke tatt opp til behandling før søknaden er komplett.

1.4 Betalingstidspunkt

Regulativet har følgende betalingstidspunkt:

-Byggesaksgebyret skal være betalt før saken blir tatt opp til behandling.
-Eventuelle tilleggsgebyr knyttet til byggesaksbehandlingen skal være betalt før byggetillatelse blir gitt.
-Utstikkingsgebyr skal være betalt før utstikking blir utført.

1.5 Faktureringsrutiner

-Behandlingsgebyr faktureres sammen med foreløpig svar.
-Andre gebyr faktureres sammen med melding om vedtaket. Ved 2-trinns byggesaksbehandling gjelder dette også behandlingsgebyret for søknad om igangsetting.

1.6 Gebyrberegningstidspunkt

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder når søknaden blir mottatt.

1.7 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig kan kommunen fastsette et passende gebyr.

1.8 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. Avgjørelser etter søknad om reduksjon av gebyret kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. 

Gebyrsatser

NrInnholdGebyr
A1Melding1000 kr
A2Tiltak, ett-trinns behandling
1Nybygg, påbygg, tilbygg
1ABoligbygg, garasjer, m.m.
Nybygg garasjer, boder m.m.
 inntil 50 m² BRA1500 kr
 over 50 m² BRA2500 kr
Nybygg enebolig5300 kr
 Tomannsbolig8000 kr
 Rekkehus pr. boenhet3500 kr
 Flermannsboliger pr. boenhet3500 kr
Tilbygg og påbygg til bolighus2600 kr
1BAndre bygg enn bolig
Nybygg (totalt areal kjellere, loft og alle etasjer)30 kr/km² BRA
Å2Tilbygg (totalt areal kjellere, loft og alle etasjer)30 kr/km² BRA
1CByggetiltak som forutsetter spesiell behandlingTimeforbruk
eller skjønn
2Varige konstruksjoner og anlegg1000 kr
3Fasadeendringer, vesentlig endring/reparasjon
Fasadeendring1000 kr
Vindusutskifting, endring av størrelse, plassering eller type1000 kr
Innvendige ombygginger1000 kr
Innredning av rom til opphold i kjeller/loft i bolighus1000 kr
Innredning av rom til opphold i kjeller/loft i andre bygg10 kr/m² BRA
4Bruksendring uten bygningsmessige arbeider1600 kr
5Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
Bygninger under 50 m² grunnflate500 kr
Bygninger over 50 m² grunnflate1000 kr
6Tekniske installasjoner
Installasjon av vedovn0 kr
Andre tekniske installasjoner1000 kr
7Oppdeling//sammenføyning av bruksenheter1000 kr
8Søknad om oppsetting av skilt, reklame, gjerde mot
veg m.m.
Pr. bygning1000 kr
Pr. reklameenhet1000 kr
For samlet skiltplan1000 kr
Skilting som anmeldes sammen med utvendig ombygging0 kr
Gjerde mot veg, støyskjermer, antenner m.m.1000 kr
9Vesentlige terrenginngrep
Tunneler, kulverter, haller og anlegg i fjell, steinbrudd2000 kr
Grave- og fyllingsarbeid, enkel løsmasse og fjellarbeid i dagen1000 kr
10Anlegg av veger og parkeringsplasser
Parkeringsplasser større enn 5000 m²2000 kr
Parkeringsplasser under 5000 m², veger1000 kr
A3Enkle tiltak etter § 95b70% av A2
A4To-trinns behandling
Søknad om rammetillatelse70% av A2
Søknad om igangsettingstillatelse50% av A2
A5Endring i søknadMin. 500 kr,
max.
10000 kr
Små endringer etter at positivt vedtak er fattet5% av fullt
gebyr
Store endringer etter at positivt vedtak er fattet10% av fullt
gebyr
Revidert søknad etter avslag, innsendt innen ett år50% av fullt
gebyr
Fornyelse av tiltak30% av fullt
gebyr
A6Tilleggsgebyr
Dispensasjoner1500 kr
pr. disp.
Uttalelser fra andre myndigheter400 kr pr.
uttalelse
Ufullstendig søknad400 kr
Sakkyndig bistand400 kr/t
+ kostnader
A7Redusert gebyr
Bygninger regulert til bevaring-50% av
fullt gebyr
Avslag på søknad om tiltak (1-trinn) og enkle tiltak-10% av
fullt gebyr,
ikke under
500 kr
Trekking av sak/søknad før saksbehandling er startet-50% av
fullt gebyr
A8Påvisning av bygningers plassering
Bygningsareal inntil
 200 m²1100 kr
 400 m²1600 kr
 over 400 m²2200 kr
A9Behandling av refusjonssaker1,2% av
regnskap max.
60000 kr
A10Godkjenning av ansvarsrett
Lokal godkjenning, første gang, en faglig leder og en funksjon1600 kr
 tillegg pr. ny faglig leder800 kr
 tillegg pr. ny funksjon800 kr
Lokal godkjenning, tidligere godkjent, ingen endringer500 kr
Sentral godkjenning foreligger,
 første søknad500 kr
 tidligere godkjent300 kr
A11Tvangsmulkt etter PLBL kap XIX for:Fastsetting
av tvangs-
mulkt
delegert
rådmann
Stansing av ulovlig arbeid, oversitting av fristMin. 5000 kr
+ dagmulkt
Opphør av ulovlig bruk, oversitting av fristMin. 5000 kr
+ dagmulkt
Fjerning/retting av ulovlig utført arbeid,Min. 5000 kr
oversitting av frist+ dagmulkt

II

De nye satsene gjelder fra 23. juni 1998.

(II 1998 593)

27. mai 1986 nr. 1315.
Til § 117.

I Orkdal kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 430)