Vedtekter til bygningsloven for Os kommune

DatoFOR-0000-00-00-266
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-01-577
Endrer
Gjelder forOs kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Os

Kapitteloversikt:

6 juni 1975

Endret 3. juli 1986 nr. 2364, 1. juni 1989 nr. 577.

Til § 1 i lov av 21 des. 1956 nr. 3
1.Den ved kgl.res. 22. november 1974, jfr. Stortingets vedtak 10. april 1975, vedtatte deling av Tolga-Os herredskommune i Hedmark fylke i de to tidligere herredskommuner gjennomføres fra 1. januar 1976.
2.Navnene på de nye kommuner skal være Tolga og Os.
3.Kommunestyret i den nye Tolga kommune skal i perioden 1. januar - 31. desember 1979 ha 19 medlemmer. Kommunestyret i den nye Os kommune skal i samme periode ha 17 medlemmer. Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg høsten 1975.

Ved dette valg og ved fylkestingvalget regnes kommunen alt som delt.

Manntallet føres av nåværende manntallsfører i Tolga-Os kommune, men atskilt for hver av de nye kommuner. Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i de nye kommuner som valgstyrene bestemmer.

Valgstyret for den nye Tolga kommune skal bestå av de formannskapsmedlemmer som er bosatt på Tolga-området, og manntallsføreren.

Valgstyret for den nye Os kommune skal bestå av de formannskapsmedlemmer som er bosatt på Os-området, supplert med 3 medlemmer valgt blant kommunestyrets medlemmer fra dette område, og manntallsføreren.

Valgstyrene velger selv sine formenn og kalles første gang sammen av ordføreren i Tolga-Os.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Hedmark kaller de nyvalgte kommunestyrer i de nye Tolga og Os kommuner inn til konstituerende møter snarest mulig etter valget.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1975 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre delingen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Tolga-Os kommune.
6.Budsjettene for de nye kommuner for 1976 skal vedtas av de nyvalgte kommunestyrer. For disse budsjettbehandlinger gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Tolga-Os kommune skal fortsatt gjelde i de nye Tolga og Os kommuner inntil nye alminnelige vedtekter for disse kommuner er gitt.
8.Denne resolusjon trer i kraft straks.

(II 1975 s 221)

23. okt. 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1709)

23. okt. 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 1709)

23. okt. 1967
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 følgende §§ 74 nr. 2, 87 nr. 1, 1. og 2. punktum, samt siste avsnitt, 89, 90, 91, 93, 94 nr. 1, 95 og 100, samt kap. XV og XVI.

(I 1967 s 1709)

29. sept. 1972
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, er fradeling eller bortfesting av tomter til eller oppføring av sportshytter, sommerhus, naust o.l. bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, ikke tillatt. Som feste av tomt regnes også punktfeste.
2.Fra bestemmelsene i nr. 1 gjelder følgende unntak:

a. De disposisjonsplaner som ved vedtektens stadfestelse er godkjent av fylkesmannen, tillates gjennomført.

b. Når særlige grunner foreligger, og det både etter bygningsrådets og helserådets skjønn er ubetenkelig, kan enkelt hyttetomt tillates fradelt eller bortfestet og bebygd. Bygningsrådet kan fastsette nærmere vilkår for tillatelsen.

3.I området hvor generalplan med stadfestede vedtekter foreligger, kan fradeling og bortfesting av tomter til og oppføring av slike bygninger som nevnt under nr. 1, bare skje etter stadfestet reguleringsplan eller disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og helserådet og godkjent av fylkesmannen.
4.Med unntak av tomter som er tillatt etter vedtektens nr. 2 a eller stadfestet reguleringsplan, må tomt for bygninger som nevnt under nr. 1, ikke ligge nærmere vassdrag (elv, sjø o.l.) enn 100 meter, og hytte ikke nærmere offentlig vei enn 50 meter.
5.Når det etter bestemmelsene i denne vedtekt eller etter dispensasjon fra vedtekten gitt i medhold av bygningslovens § 7, er tillatt å fradele eller bortfeste tomter for eller oppføre bygninger som nevnt under nr.1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65, også gjelde for §§ 63, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 75, 77 nr, 1, 91, 93, 94, 99, 109, og kap. XV og XVI, samt byggeforskriftenes kap. 49.

Bygningsrådet kan føre byggekontroll.

I de områder av kommunen hvor det ifølge vedtekt til bygningslovens § 62 skal foretas oppmåling og kartlegging av grunnen, skal § 62 også gjelde for slik bebyggelse og fradeling som nevnt i denne vedtekt.

For hyttebebyggelse som omfattes av stadfestet reguleringsplan, gjelder bestemmelsen om refusjon i bygningslovens kap VI.

6.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(I 1972 s 1147)

23. okt. 1967
Til § 98.

For garasjer, boder o.l. mindre bygninger, kan bygningsrådet fravike kravet om ansvarshavende.

(I 1967 s 1709)

3. juli 1986 nr. 2364
Til § 117.

I Os kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1987 s 447)

1. juni 1989 nr. 577.
Til § 117.

Os kommunestyre har 29. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 3. juli 1986 nr. 2364 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Hedmark har 1. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 28. februar 1990.

(II 1989 s 159)