Vedtekter til bygningsloven for Osen kommune.

DatoFOR-0000-00-00-268
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1987-07-17-651
Endrer
Gjelder forOsen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Osen

Kapitteloversikt:

71. april 1980
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 344)

17. juli 1987 nr. 651
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av utendørsanlegg som nevnt i § 69 nr 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må det dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

Etter at planen er godkjent av bygningsrådet, plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

1.Boligenhet på over 60 m² brutto golvflate skal ha parkeringsplass på egen tomt for 2 biler, eller fellesareal for 1,5 biler. Selvstendig boligenhet på under 60 m² skal ha parkeringsplass for 1 bil.
2.Kontor- og forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 50 m² brutto golvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industribebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m² brutto golvflate i bebyggelsen, eller minst 75 bilplasser pr. 100 ansatte - største antall benyttes. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
4.Lagerbygg skal ha 1 plass pr 200 m² bebygget golvflate. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
5.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever.
6.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

Bygningsrådet kan gjøre unntak fra disse krav. Det kan settes vilkår for unntak.

Vedtektene trer i kraft fra 1. august 1987.

(II 1987 s 336)

17. juli 1987 nr. 651
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen.

Vedtektene trer i kraft fra 1. august 1987.

(II 1987 s 336)

17. juli 1987 nr. 651
Til § 78 nr. 1 tredje ledd.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område eller deler av dette.

Vedtektene trer i kraft fra 1. august 1987.

(II 1987 s 336)

14. mai 1974
Til § 82.
1.Fradeling eller bortfesting (herunder punktfesting) av tomt til eller oppføring og plassering av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus, kan bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
2.Oppføring av bygninger som er nevnt under pkt. 1 samt fradeling av tomter (herunder punktfeste) for slike bygninger tillates ikke nærmere vassdrag enn 50 m. Avstanden måles fra strandlinjen i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. Slike bygninger må heller ikke føres opp nærmere enn 30 m fra veg som er åpen for allmenn ferdsel.
3.For bygninger som er nevnt under pkt. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 68, 70-73, 74 nr. 2, 91, 93, 94, 95, 96 og 109 og kap. XV og XVI samt byggeforskriftenes kap. 49.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner, skal også bygningslovens §§ 66 nr. 2 og 75 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om en samling av hytter er hyttegrend/hyttekonsentrasjon etter denne vedtekt.

4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere utfyllende regler om hyttebygging.

(II 1974 s 120)

16. mai 1986 nr. 2357
Til § 117.

I Osen kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak, som nevnt i samme lov §§ 84 og 93 uten samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig vanskeliggjør planleggingen.

Anlegg, som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1987 s 349)