Vedtekter til bygningsloven for Beiarn kommune, Nordland.

DatoFOR-0000-00-00-27
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-09-12-905
Endrer
Gjelder forBeiarn kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Beiarn

Kapitteloversikt:

Endret 25. juni 1986 nr. 1875, 12. september 1989 nr. 905.

17. apr. 1970
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 også gjelde § 93 pkt. a, b, og d og kap XV og XVI.

(I 1970 s 628)

16. sept. 1976
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguelringsplan foreligger, er det i Beiarn kommune ikke tillatt å fradele tomt for eller å oppføre hytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet til å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus m.v.

Der generalplan med vedtekter foreligger kan fradeling av tomt for eller oppføring av bygninger som nevnt bare skje etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Bygningsrådet kan, etter uttalelse fra generalplannemnda, gjøre unntak for enkelttomter når særlige grunner taler for det.

2.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 1, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(II 1976 s 292)

25. juni 1986 nr. 1875
Til § 117.

I Beiarn kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 626)

12. sept. 1989 nr. 905.
Til § 117.

Beiarn kommunestyre har 24. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 25. juli 1986 nr. 1875 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nordland har 12. september 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 905)