Vedtekter til bygningsloven for Overhalla kommune

DatoFOR-0000-00-00-270
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1993-01-05-58
Endrer
Gjelder forOverhalla kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Overhalla

Kapitteloversikt:

9. aug. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.
10. aug. 1982
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves rør lagt av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta kloakkforbindelsene til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm.

Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

5. janaur 1993 nr. 58
Til § 69 nr. 3.

I reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og søknader om byggetillatelse skal det vises areal for tilfredstillende oppholdssted i det fri, som f.eks. lekeplass for barn, og avkjørsel samt parkering for biler, motorsykler og sykler. I den grad enkelte behov kan dekkes på naboeiendommen, må dette dokumenteres. Arealet og anleggene som blir bygd skal holdes forsvarlig vedlike.

1.Boligbebyggelse.

Boligbebyggelse skal minimum ha 1 garasjeplass pr. leilighet. Inntil garasjen blir bygget skal plassen være opparbeidet som oppstillingsplass. Eneboliger med eller uten hybelleilighet og tomannsboliger skal dessuten ha 1 oppstillingsplass for besøkende. For annen boligbebyggelse der parkering dekkes på fellesareal, skal det avsettes 1.5 plass pr. boligenhet.

2.Næringsbygg

Bebyggelse til næringsformål skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller fellesareal for flere tomter etter følgende fordeling:

a)For forretnings- og kontorareal er kravet en oppstillingsplass pr. 50m² gulvflate beregnet pr. boligenhet.(BA)
b)For industri og lagerbebyggelse er kravet en oppstillingsplass pr. 100m² gulvflate beregnet areal (BA).
3.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, kjøpsentra, idrettsanlegg m.v. samt andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold som ligger innenfor Vegdirektoratets anbefalte normer.
4.Ved bruksendring i h.h.t. § 93 gjøres bestemmelsene også gjeldende for bestående bebyggelse.

(II 1993 s 8)

10. aug. 1982
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov. Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen.

9. aug. 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1163)

10. aug. 1982
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten § 81, første ledd, også følgende bestemmelser gjelde: §§ 66, 71, 74 nr. 2, 89, 90, 91, 92, 94 og kapitlene XV og XVI.

Senest 3 uker før det settes igang byggearbeid på nybygg eller tilbygg til driftsbygninger for jord- og/eller skogbruk skal det sendes melding til bygningsrådet. Meldingen skal være vedlagt situasjonsplan, tegninger og nabovarsel.

Vedtekten og endringene trer i kraft 20. september 1982.

(II 1982 s 547)

30. juni 1982
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan bare skje i områder som er avsatt til dette formål i godkjent generalplan og på grunnlag av endelig reguleringsplan eller disposisjonsplan godkjent av fylkesmannen.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 50 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand eller nærmere riksveg enn 30 m og veg åpen for allmen ferdsel enn 12,5 m målt horisontalt fra vegen midtlinje.
3.For bygninger som er nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens bestemmelser i kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, § 75 nr. 1, §§ 78, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
5.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.

(II 1982 s 503)

22. sept. 1986 nr. 1894
Til § 117.

I Overhalla kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes iverk arbeider eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 81, 84, 86a, 86b og 93, samt fradeling til slike formål uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Unntatt fra plankravet er anlegg som fremmes i medhold av godkjent plan etter veiloven av 21. juni 1963, § 12.

(II 1986 s 633)