Vedtekter til bygningsloven for Porsanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-0000-00-00-271
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-09-04-954
Endrer
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Porsanger

Kapitteloversikt:

Endret 14. oktober 1986 nr. 2018, 21. juli 1989 nr. 743, 4. september 1989 nr. 954.

8. febr. 1984
Til § 82.
1.For sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt for tilhørende uthus skal foruten reglene i bygningslovens kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 109 og kap. XV og XVI.
2.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet dispensere fra denne vedtekt.

(II 1984 s 105)

4. september 1989 nr. 954.
Til § 85.

I Porsanger kommune er det forbud mot plassering av midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l. innenfor følgende bestemte områder i tidsrommet 1. mai til 30. september:

1.I Skoganvarre som vist på vedlagt kart i målestokk 1:50.000 og grensebeskrivelse datert mars 1989.
2.Fra Øvre Lakselv ved Gjøkenes som vist på kart i målestokk 1:5.000 og grensebeskrivelse datert mars 1989.
3.I Stabbursnes som vist på kart i målestokk 1:50.000 og grensebeskrivelse datert mars 1989.

Forbudet gjelder ikke for § 85 - innretninger på bygg- eller anleggsplass, for campingvogner på boligeiendom som er bebygd med småhus som er helårsbolig, for mindre bærbare telt (vandretelt) eller for § 85 - innretninger på offentlige campingplasser.

(II 1989 319)

14. oktober 1986
Til § 117.

Porsanger kommunestyre har 14. oktober 1986 vedtatt følgende forskrift:

I Porsanger kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 697)

21. juli 1989 nr. 743.
Til § 117.

Porsanger kommunestyre har 25. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 14. oktober 1986 nr. 2018 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Finnmark har 21. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 230)