Vedtekter til bygningsloven for Rakkestad kommune, Østfold

DatoFOR-0000-00-00-274
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1995-07-11-667
Endrer
Gjelder forRakkestad kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Rakkestad

Kapitteloversikt:

Endret 19 juni 1986 nr. 1353, 26 juni 1989 nr. 506, 25 juni 1990 nr. 521, 11 juli 1995 nr. 667.

26. april 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 938)

26. april 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunenes område eller del av dette.

(I 1967 s 939)

27. mars 1979
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og lignende bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål kan bare skje etter stadfestet reguleringsplan. Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med reguleringsplaner for bestemte områder.
2.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63 nr. 2, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner skal dessuten bygningslovens §§ 66 nr. 2 gjelde. Etter at kommunen har hatt anledning til å uttale seg, avgjør fylkesmannen i tvilstilfelle om ansamling av hytter er av en slik størrelsesorden at det foreligger hyttegrend, hyttekonsentrasjon, etter denne vedtekt.

3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.

(II 1979 s 128)

11. juli 1995 nr. 667
Til § 93 første ledd bokstav g:
g.oppsetting av skilt og reklameinnretninger større enn 2 m².

(II 1995 s 259)

11. juli 1995 nr. 667
Til § 107:
1. Søknad
1.1 Innen hele kommunen må skilt, reklameinnretninger o.l. ikke settes opp uten at kommunen har gitt samtykke. Samtykke kan bare gis inntil videre eller for et bestemt tidsrom. Ved oppsetting av reklameinnretninger over 2,0 m² får bestemmelsen om nabovarsel i plan- og bygningslovens § 94.3 tilsvarende anvendelse. Forhåndssamtykke etter 1. ledd kreves ikke for skilt, reklameinnretninger o.l. under 0,5 m² som settes opp på byggverk eller innhegning. 
2. Reklameinnretninger. Områdehensyn
2.1 Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset område under ett.
2.2 I åpent naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke oppføres frittstående reklameskilt. På bygninger må det ikke oppføres reklame som virker dominerende.
2.3 Innenfor særpregede og historisk interessante miljøer må det ikke oppføres reklameinnretninger som ikke er tilpasset miljøets karakter og historie.
2.4 I sentrale tettsteder tillates ikke frittstående reklameinnretninger dersom de ikke er utformet spesielt for å passe inn i bybildet.
2.5 I rene boligområder må det ikke føres opp reklameinnretninger. Mindre reklameskilt på forretninger, kiosker o.l. kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer boligene.
2.6 På parkeringsplasser, rivningstomter o.l. kan reklameinnretninger ikke føres opp dersom plasseringen ikke tar hensyn til stedlige forhold.
2.7 Lysreklame som er til sjenanse for boliger tillates ikke. 
3. Formingskriterier
3.1 Skilt og reklameinnretninger utføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i forhold til seg selv og i forhold til bakgrunnen og omgivelsene. Skjemmende farger og utførelse er ikke tillatt og kan kreves endret.
3.2 Skilt, reklameinnretninger o.l. skal ikke være til hinder for ferdsel eller til fare for omgivelsene på annen måte.
3.3 Skilt må ikke plasseres på møne, takflate takutstikk e.l.
3.4 Gesimser utformet som lysende kasser tillates ikke
3.5 For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og ett veggskilt. Kommunen kan gjøre unntak for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller gate.
3.6 Uthengsskilt på bygninger o.l. skal ikke ha større bredde enn 1,0 m og skal ha fri høyde over fortau på minst 2,50 m. Framspringet må aldri være lenger ut enn at det er minst 0,5 m fri horisontal avstand til fortauskant.
3.7 Markiser skal avgrenses til vindusåpninger.
3.8 Transparenter må ikke bryte med det arkitektoniske uttrykk på den bygning eller bakgrunn de tilhører. 
4. Fjerning av skilt, reklameinnretninger m.v.

Dersom det kan skje uten hinder av samtykke som er gitt for et bestemt tidsrom, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller endre enhver innretning som nevnt i første eller annet ledd, når den etter kommunens skjønn virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene, eller virker sjenerende. Innretning som antas å medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg fra kommunen.

(II 1995 s 259)

19. juni 1986 nr. 1353, 25. juni 1990 nr. 521.
Til § 117.

I Rakkestad kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes iverk arbeid med tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117, første ledd, siste punktum, har Rakkestad kommunestyre 31. mai 1990 vedtatt forlengelse av tidligere forlenget forskrift av 26. juni 1989 nr. 506.

Forlengelsen gjelder fra 1. juli 1990 til 1. juli 1991.

Fylkesmannen i Østfold har 25. juni 1990 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 117, første ledd, siste punktum og delegeringsvedtak av 3. februar 1989 fra Miljøverndepartementet samtykket i forlengelsen.

(II 1986 453, II 1990 197)

26. juni 1989 nr. 506
Til § 117.

Rakkestad kommunestyre har 22. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 19. juni 1986 nr. 1353 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Østfold har 26. juni 1986 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1990.

(II 1989 153)