Vedtekter til bygningsloven for Rana kommune

DatoFOR-0000-00-00-276
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2006-10-03-1178
Endrer
Gjelder forRana kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Rana

Kapitteloversikt:

Endret 24 juni 1986 nr. 1490, 25 sep 1989 nr. 969, 30 okt 2001 nr. 1259, 25 nov 2003 nr. 1808, 3 okt 2006 nr. 1178.

20. mars 1970
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 7 medlemmer med varamenn som velges av kommunestyret.

Vedtekten trer i kraft straks.

(I 1970 s 525)

18. mars 1968
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avskjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1968 s 399)

18. mars 1968
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1968 s 399)

3. oktober 2006 nr. 1178
Til § 66a - Fjernvarmeanlegg

Bygg over 1000 m² bruttoareal som oppføres og hovedombygginger over 1000 m² bruttoareal som foretas innenfor områder i Rana kommune som omfattes av konsesjon gitt 14. november 2005 og 18. desember 2000 av NVE etter energiloven 29. juni 1990 nr. 50, må tilknyttes fjernvarmeanlegget.

Det faste utvalg for plansaker kan kreve at bygg under 1000 m² skal tilknyttes.

(II 2006 hefte 4)

18. mars 1968
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi relger om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1968 s 399)

16. juli 1981
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguelringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveer, ganveger og friareal.

For avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov gjelder følgende regler:

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 - 2 biler pr. bolig.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller fellesareal etter følgende regler:

Detaljhandel, kontor, hotell/overnattingssteder, restaurant og kafeteria: 

1 plass pr. 50 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen.

I tillegg kommer lasteareal for vare- og lastebiler.

3.Industri og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelde samme bestemmelse som i pkt. 2.
4.Institusjner, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha oppstillingsplass for biler g ut- og innkjørigsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever.
5.Oppstilligsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1981 s 500)

9. novemeber 1978
Til § 69 nr. 4

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. mangledne plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1978 s 545)

18. mars 1968
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blr lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1968 s 399)

18. mars 1968
Til § 81.

for driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 også §§74 nr. 2 og § 93.

(I 1968 s 399)

28. feb. 1985 nr. 548.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt for tilhørende uthus kan bare skje etter reguleringsplan.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av grunn til slikt formål.

2.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV, § 65 første ledd og § 68, også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 93, 94, 95, 97, 109 og kap. XV og XVI.

For hyttegrender og hyttekonsentrasjoner skal bygningslovens §§ 66 nr. 2 og 75 gjelde.

3.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne vedtekt.
4.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Rana kommune, stadfestet 26. oktober 1976.

(II 1985 s 194)

18. mars 1968
Til § 107.

Reglene i § 107 gjelder for hele kommunen.

(I 1968 s 399).

24. juni 1986 nr. 1490.
Til § 117.

I Rana kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 515)

25. september 1989 nr. 969.
Til § 117.

Rana kommunestyre har 23. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 24. juni 1986 nr. 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Nordland har 25. september 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 336)