Vedtekter til bygningsloven for Randaberg kommune

DatoFOR-0000-00-00-277
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-05-22-1313
Endrer
Gjelder forRandaberg kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Randaberg

Kapitteloversikt:

22. mars 1983
Til § 21, 1. ledd a.
1.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Randaberg kommune, vedtatt av Randaberg kommunestyre den 12. november 1981 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 22. mars 1983.
2.Vedtekten omfatter hele Randaberg kommune med unntak for de områder som på generalplanens arealdisponeringsplan i M 1:10.000 viser utbyggingsområdene med heltrukken farge (dagens arealbruk).
3.Innenfor de områder hvor den vedtekt gjelder som beskrevet under punkt I og II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

Innenfor de områder som i generalplanen er forutsatt nyttet som jordbruk-, skogbruk-, natur- og friluftsområder, er det således forbudt å sette i verk bygge- eller anleggsarbeider som ikke har direkte tilknytning til tradisjonelt jordbruk, skogbruk, friluftsliv, jakt og fiske.

4.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten. Før bygningsrådet treffer vedtak om unntak fra vedtekten, skal uttalelse innhentes fra generalplanutvalget.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1983 s 227)

Til § 21, 1. ledd b.
1.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Randaberg kommune, vedtatt av Randaberg kommunestyre i møte den 12. november 1981 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 22. mars 1983. Vedtekten gjelder for de arealer hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende, jfr. pkt. II.
2.De arealer som omfattes av vedtekten er planlagte byggeområder som i generalplanens arealdisponeringskart er vist med farget skravur.
3.I de planlagte byggeområder som beskrevet under pkt. II ovenfor, kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre arbeidet med å gjøre vedkommende område byggeklart i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
4.Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato, og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke utover 10 år.

(II 1983 s 228)

2. feb. 1967
Til § 52
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i først ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 336)

2. feb. 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 336)

2. feb. 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 336)

2. feb. 1967
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Bestemmelser for lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for boliger.

1.I tettbebyggelse skal kvartalslekeplass for litt større barn anlegges for minst hver 200 boliger. Den skal ikke ligge mer enn 150 m fra bolig og være opptil 2 mål. Plassen skal være asfaltert og ha lekeredskap, sandkasse og bord med benker, og kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 25 leiligheter og mer.
2.Sandlekeplass for småbarn skal anlegges for mindre boliggrupper og minst for hver 25 boliger. Den skal være opp til 100 kvadratmeter med god solbelysning, og med sandkasse, bord og benker for barn og voksne. Plass kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 4 boliger og mer.
3.Når områdene ikke blir utbygget samlet, avgjør kommunestyret etter tilråding av bygningssrådet når anlegget av lekeplasser m.m. skal gjennomføres.

Bestemmelser for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha oppsstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,25 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hverannen hybel. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjørselsforholdene skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.

Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforhold skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.

3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for en bil pr. 100 kvadratmeter golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha oppstillingsplass for biler og tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

I sentrale deler av store tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre oppstillingsplasser enn nevnt i det foregående når trafikkforholdene på stedet etter sakkyndig uttalelse tilsier det.

(I 1967 s 336)

2. feb. 1967
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

(I 1967 s 336)

2. feb. 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 336)

24. aug. 1978
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten reglene i bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 71, 74 nr. 2, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 109 og kap. XV og XVI i bygningsloven.

(II 1978 s 430)

13. mars 1978
Til § 82.
1.I Randaberg kommune er det ikke tillatt å fradele tomt for eller oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, båthus, garasjer o.l. Det samme gjelder tilbygg, påbygg og ombygging.
2.For bygninger som nevnt gjelder foruten bygingslovens kap. III, IV og § 65 første ledd, også §§ 66, 70, 71, 74 nr. 2, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 109 og kap. XV og XVI.
3.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1978 s 146).

24. aug. 1978
Til § 84.

For varige konstruksjoner og anlegg som nevnt i § 84 skal foruten bygningslovens §§ 68, 71, 74 nr. 2, 79, 80 nr. 2, 94 nr. 3 og 97, også gjelde kap. III og IV samt §§ 89, 90, 91, 95, 96, 100, 109 og kap. XV og XVI. Konstruksjoner og anlegg som nevnt i § 84 må ikke oppføres nærmere nabogrense enn 4 meter. Bygningsrådet kan fastsette annen avstand.

(II 1978 s 430)

5. mars 1982
Til § 85.

Oppstilling av campingvogner, telt o.l., også for kortere tid enn 3 måneder, er bare tillatt på områder som er godkjent for formålet av bygningsrådet. Tillatelse kan bare gis når oppstillig av campingvogner, telt o.l. etter bygningsrådet skjønn ikke hindrer den alminnelige ferdsel og ikke fører til vesentlige ulemper for omgivelsene.

Bygningsrådet kan sette vilkår for oppstillingen og også gjøre den tidsbegrenset. tillatelsen kan når som helst trekkes tilbake.

Denne vedtekt gjelder ikke oppstillig av campingvogn, telt o.l. på gårdsplass eler bebygd hustomt, jfr. likevel § 104 i bygningsloven, og heller ikke for telt som kan bæres over lengre strekninger.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1982 s 153)

24. aug. 1978
Til § 93 første ledd a.

Oppføring av bygning og slike konstruksjoner og anlegg som nevnt i § 84.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1978 s 430)

22. mai 1986 nr. 1313.
Til § 117.

I Randaberg kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området går inn i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan.

Plankravet omfatter hele kommunen med unntak for de områder som på gjeldende generalplankart behandlet av Miljøverndepartementet 22. mars 1983 i M 1:10.000 viser utbygningsområdene med heltrukken farge (dagens arealbruk).

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

(II 1986 s 429)