Vedtekter til bygningsloven for Rauma kommune.

DatoFOR-0000-00-00-278
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-05-27-2261
Endrer
Gjelder forRauma kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Rauma

Kapitteloversikt:

13. mars 1968
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eindommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fasetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen ovedra anlegget uten vederlag til eierne av de intresserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1968 s 383)

13. mars 1968
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1968 s 383)

1. nov. 1984 nr. 1836.
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd

og

b.hovedavløp, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta avløpforbindelse til annet hovedavløp,

og

c.hovedledning for vann fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning. Kommunen kan gi regler om utføringen.

Hvor vedtekt er gitt etter første ledd, skal veg, hovedavløp og hovedvannledning, som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

(II 1984 s 507)

1. nov. 1984 nr. 1836.
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner, situasjonsplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Bestemmelser for parkering.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass eller garasje på egen tomt eller fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,5 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hverannen hybel.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 m² golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 m² golvflate i bebyggelsen.
4.I tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre oppstillingsplasser enn nevnt i det foregående når trafikkforholdene på stedet etter sakkyndig vurdering tilsier det.
5.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg, hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplasser for biler samt ut- og innkjøringsordninger etter bygningsrådets nærmere bestemmelse.
6.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.
7.Hvor reguleringsbestemmelsene er strengere enn disse retningslinjer, skal reguleringsbestemmelsene gjelde.

(II 1984 s 507)

1. nov. 1984 nr. 1836.
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal, blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

(II 1984 s 507)

13. mars 1968
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov, jfr. vedtekt til § 69 nr. 3.

(I 1968 s 383)

13. mars 1968
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1968 s 383)

1. nov. 1984 nr. 1836.
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal foruten reglene i kap. III og IV og § 65, 1. ledd og § 68 følgende regler gjelde: §§ 66, 70, 74 nr. 2, 78, 79, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 og 109 samt kap. XV og XVI.

Vedtektene trer i kraft straks.

(II 1984 s 507)

26. jan. 1984
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus og naust kan bare skje etter endelig reguleringsplan eller etter disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål.
2.For bygninger som nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og §§ 65 og 68 også gjelde §§ 63, 66, 69, 70, 74 nr. 2, 79, kap. XII, §§ 93, 94, 95, 96 og 109 og kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging, jf. § 74 nr. 2.
4.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
5.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Rauma kommune, stadfestet 12. juni 1973.

(II 1984 s 56)

13. mars 1968
Til § 107.

Bestemmelsen i § 107 skal gjelde for hele kommunen.

(I 1968 s 383)

27. mai 1986
Til § 117.

I henhold til § 117 i plan- og bygningsloven har Rauma kommunestyre 27. mai 1986 vedtatt forskrifter om midlertidig plankrav.

I Rauma kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen. Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 745)