Vedtekter til bygningsloven for Rendalen kommune

DatoFOR-0000-00-00-279
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-12-08-1209
Endrer
Gjelder forRendalen kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Rendalen

Kapitteloversikt:

1. juli 1980
Til § 21, 1. ledd bokstav a.

I. Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Rendalen kommune, vedtatt av Rendalen kommunestyre den 28. november 1977, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag.

II. Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak av områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan eller disposisjonsplan for hyttebygging (etter bygningsloven § 82) godkjent av fylkesmannen.

III. Vedtektsområdet er vist på vedlagte kart og luftfoto i målestokk 1:100.000 og 1:5.000, datert den 25. november 1975 og 12. juli 1975, gitt Miljøverndepartementets påtegning datert i dag. Arealbruken er vist på kartene, og omfatter følgende formål:

1.Byggeområder m.v. (unntatt hytteområdene)

Bolig, handel, service, industri, offentlige bygg og anlegg, trafikkområder, friområder.

Områdene ligger i sonene I-X, vist på kart A i målestokk 1:100.000, datert 25. november 1975. Soneplanene er vist på følgende luftfoto i målestokk ca. 1:5.000, datert 12. juli 1975:

Sone I Finstad

Sone II Unset

Sone III Elvål

Sone IV Bergset

Sone V Hanestad

Sone VI Hornset

Sone VII Otnes

Sone VIII Åkre

Sone IX Åkrestrømmen

Sone X Sjøli

2.Byggeområder for hytter.

Hytteområdene er vist på kart A i målestokk 1:100.000, datert 25. november 1975. Områdene har følgende grensebeskrivelser:

Sone XI Rødvola:

Grense mot sør mellom snaufjellet og Unsetåa er lengst øst nordgrensa for Kjølvollen seterskog, skogteig nr. 28, skogavdeling III, Haugset. Grensa er videre sørgrensa for skogteig nr. 148 og nr. 147, skogavdeling II, Unsetdalen. Grensen mot vest er Unsetåa, nordover til utløpet av Langåbekken, som er grense videre østover til vestgrense for skogteig nr. 155, skogavdeling II. Grense mot vest videre nordover, er vestgrensa for følgende skogteiger under skogavdeling II:

Nr. 155, nr. 129, nr. 160.

Grense mot nord er nordgrensa for skogteig nr. 160, skogavdeling II, til snaufjellet. Grense mot øst er snaufjellet.

Sone XII Rønningsåsen:

Grense mot sør er mot skogteig nr. 9, skogavdeling XXIV i Ytre Rendal. I øst mot nedre del av teig nr. 6 i Midtstykket, og videre nordover mot Flena. Grense mot nord er Flena, ned til Fv. D607.

Grense mot vest er Storsjøen, med unntak av arealet på vestsiden av fylkesveien mot Flena.

3.Jord-, skog- og naturområder.

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er disponert til byggeområder nevnt under pkt. 1 og 2 ovenfor.

IV. I de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II og III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

I det område som i generalplanen er forutsatt nyttet som jord-, skog- og naturområde er det således forbudt å sette i verk bygge- og anleggsarbeid som ikke har direkte tilknytning til tradisjonelt jordbruk, skogbruk, jakt og fiske.

V. Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI. Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

18 juni 1968
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomstvei og kloakkforbindelse som nevnt i bygningslovens § 67.

(I 1968 s 778)

18 juni 1968
Til § 81.

For driftsbygninger for jord og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningsloven kapitlene III og IV og i § 65 også gjelde §§ 66 nr. 2, 71, 74 nr. 2, 94 og kap. XV og XVI.

(I 1968 s 778)

19 aug. 1980
Til § 82.
1.Fradeling eller bortfesting av tomter til eller oppføring av sportshytter og sommerhus og lignende bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus og naust, skal i de områder som i godkjent generalplan med vedtekt stadfestet 1. juli 1980 er reservert for slik bebyggelse, bare skje etter stadfestet reguleringsplan eller disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
2.Fradeling eller bortfesting av tomt for eller oppføring av bygninger som er nevnt under pkt. 1 tillates ikke nærmere vassdrag (elv, sjø o.l.) enn 100 m. Avstanden regnes fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. Hytte må ikke ligge nærmere vei som er åpen for alminnelig ferdsel enn 50 m, målt horisontalt fra veiens midtlinje.
3.For fradeling, bortfesting og oppføring av bygninger som nevnt under pkt. 1 og 2, skal foruten bygningslovens kap. III, IV, §§ 65 og 68, også gjelde §§ 62, 63, 66, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 75, 77 nr. 1, 87, 92, 93, 94, 96, 103, 109 og kap. XV og XVI, samt byggeforskriftenes kap. 49. For hyttebebyggelse som omfattes av stadfestet reguleringsplan, gjelder bestemmelsen om refusjon i bygningslovens kap. VI.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1980 s 675)

26. juni 1986 nr. 1504.
Til § 117.

I Rendalen kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77, plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs paragrafer 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planlegging.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 520)

8. desember 1989 nr. 1209.

Rendalen kommunestyre har 22. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 26. juni 1986 nr. 1504 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117, første ledd.

Fylkesmannen i Hedmark har 8. desember 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 s 456)