Vedtekter til bygningloven for Berg kommune

DatoFOR-0000-00-00-28
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-21-488
Endrer
Gjelder forBerg kommune, Troms
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Berg

Kapitteloversikt:

Endret 18. desember 1986 nr. 2356, 21. juni 1989 nr. 488.

14. april 1980
Til § 10 nr. 1.

Bygningsrådet skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1980 s 313)

20. febr. 1974
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare oppføres i samsvar med disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
2.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III og IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.
4.Fylkesmannen kan dispensere fra denne vedtekt i samsvar med bygningslovens § 7.
5.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1974 s 46)

18. des. 1986 nr. 2356
Til § 117.

I Berg kommune kan det i tre år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplanen.

Det samme gjelder tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriften gjøres gjeldende fra 1. juni 1986.

(II 1987 s 325)

21. juni 1989 nr. 488
Til § 117.

Berg kommunestyre har 18. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 18. desember 1986 nr. 2356 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Troms har 21. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 21. juni 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 148)