Vedtekter til bygningsloven for Rennebu kommune.

DatoFOR-0000-00-00-280
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-07-10-1674
Endrer
Gjelder forRennebu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Rennebu

Kapitteloversikt:

3. oktober 1983
Til § 21, 1. ledd bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Rennebu kommune, vedtatt av Rennebu kommunestyre 7. oktober 1981, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 1983.
II.Vedtekten omfatter hele kommunen med unntak for områder der det foreligger endelig reguleringsplan eller byggeområder i godkjent disposisjonsplan etter vedtekt til bygningsloven § 82.
III.Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:50.000, 1:20.000 og 1:5.000, datert 20. februar 1980 og gitt Miljøverndepartementets påtegning datert 3. oktober 1983.
1.Byggeområder

Detaljert arealutnytting er vist på kart i målestokk 1:5.000:

1.Berkåk
2.Stamnan
3.Voll
4.Ulsberg
5.Innset
6.Grindal
7.Havdal
8.Nerskogen

Hytteområder er vist på kart i målestokk 1:20.000 datert 4. november 1981.

2.Jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter arealer i kommunen som ikke er avgrenset i punkt 1.

IV.Innenfor de områder som er beskrevet under punkt III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
V.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
VI.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingsdatoen.

(II 1983 s 553)

22. mai 1969
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den sida av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1969 s 530)

11. juli 1985 nr. 1392.
Til § 81.

Driftsbygninger for jord- eller skogbruk som ikke er innredet til beboelse, må ikke føres opp nærmere nabogrense enn 15 m og ikke nærmere offentlig vei enn bestemt i vegloven eller i reguleringsplan. Når særlige grunner taler for det, og det finnes forsvarlig med hensyn til brannsikkerhet og helsemessige forhold, kan bygningsrådet tillate en avstand til nabogrense ned til 5 m. Driftsbygninger av tre over 250 m² må ikke føres opp nærmere annen bebyggelse enn 10 m. Departementet kan gi forskrifter til sikring mot brann. Ellers gjelder lovens og vedtektenes bestemmelse fullt ut.

Husvær for seterbruk og skogdrift blir å behandle etter § 82.

Bygningsrådet kan gjøre unntak fra dette.

Vedtekten trer i kraft 1. august 1985.

(II 1985 s 479)

5. des. 1983
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, er forbudt innenfor sone 1 som vist på illustrasjonskart til generalplanen. Innenfor sone 2 og 3 kan oppføring av slik bebyggelse og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål bare skje etter endelig reguleringsplan. Illustrasjonskartet hvor områdene er vist, er gitt Miljøverndepartementets påtegning av i dag og beror i departementet.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 50 m, i skogløst terreng 100 m, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, eller nærmere veg åpen for allmenn ferdsel enn 30 m, målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som nevnt i nr. 1 gjelder bygningslovens bestemmelser i kap. III, IV og §§ 63, 65, 66 nr. 1, 70, 74 nr. 2, 93, 94 og 109, kap. XV og XVI samt byggeforskriftenes kap. 49.

For hyttegrender, hyttekonsentrasjoner skal også bygningslovens §§ 66 nr. 2 og 75 gjelde.

4.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsen ovenfor.
5.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt tidligere § 82 i bygningsloven for Rennebu kommune, stadfestet den 6. mars 1973.

(II 1983 s 653)

17. sept.1980
Til § 93.

Bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse og som

a)ikke har større grunnflate enn 10 kvadratmeter,
b)ikke har større mønehøyde enn 2,5 meter,
c)ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.

kan føres opp uten at søknad på forhånd er sendt bygningsrådet. Det kreves likevel at det blir gitt melding om slik oppføring til bygningsrådet.

Vedtatt av Rennbu kommunestyre 17. september 1980.

(II 1980 s 724)

10. juli 1986 nr. 1674.
Til § 117.

I Rennebu kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriften trer i kraft straks.

(II 1986 s 566)