Vedtekter til bygningsloven for Rennesøy kommune

DatoFOR-0000-00-00-281
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-05-614
Endrer
Gjelder forRennesøy kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Rennesøy

Kapitteloversikt:

Endret 22. april 1987 nr. 2366, 5. juli 1989 nr. 614.

24. juni 1982 Nr. 1165.
Til § 21 første ledd bokstav a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Rennesøy kommune, vedtatt av Rennesøy kommunestyre den 28. desember 1979, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 24. juni 1982,
II.Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger reguleringsplaner stadfestet etter den 1. januar 1976.
III.Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:5.000 og 1:20.000 datert september 1979 og gitt Miljøverndepartementets påtegning datert den 24. juni 1982.
1.Byggeområder

Detaljert arealutnytting er vist på kart i målestokk 1:5.000 og 1:20.000, datert september 1979 og gitt Miljøverndepartementets påtegning datert den 24. juni 1982.

2.Jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er avgrenset av formål som nevnt under pkt. 1.

IV.Innenfor de områder som er beskrevet under pkt. II og III kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
V.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
VI.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1982 s 488)

25. okt. 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i først ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anleget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 1727)

25. okt. 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har adkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 1727)

27. juli 1976
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin adkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(II 1976 s 244).

25. okt. 1967
Til § 78 nr. 1.
1.Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere a farlig eler særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1967 s 1727).

23. januar 1981
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommarhus, kolonihagehus o.l. bygningar som berre er berekna på å bebu i kortare tidsrom, samt tilhøyrande uthus, er ikkje tillete i Rennesøy kommune. Det same gjeld frådeling og bortfesting av tomter for nemnde bygningar og tilbygg til, påbygging på, eller ombygging av beståande bygningar, jfr. § 87 nr. 2 i bygningslova.
2.For bygningar som er nemnde gjeld føresegnene i bygningslova sine kap. III, IV og § 65 første ledd g § 68 også gjeld §§ 63, 66, 70, 71, 72, 73, § 74 nr. 2, §§ 87, 93, 94, 109 og kap. XV og XVI.
3.Når særlege grunnar føreligg kan bygningsrådet gje dispensasjon frå ovannemnde bestemmelsar.

(II 1981 s 62)

16. april 19086 nr. 2366
Til § 117.

Rennesøy kommunestyre har 22. april 1986 vedtatt følgjande forskrift om midlertidig plankrav etter § 117 i lov nr. 77 Plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77:

I Rennesøy kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 Plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som kan fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1987 s 475)

5. juli 1989 nr. 614.
Til § 117.

Rennesøy kommunestyre har 18. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 22. april 1986 nr. 2366 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Rogaland har 5. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 186)