Vedtekter til bygningsloven for Rindal kommune

DatoFOR-0000-00-00-282
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-03-20-1016
Endrer
Gjelder forRindal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Rindal

Kapitteloversikt:

18. okt 1978
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter eller stadfestet reguleringsplan foreligger, kan tomter til sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus og naust bare fradeles og bygninger som nevnt bare oppføres i følgende områder som vist på kart i målestokk 1 : 50.000, datert 1. juni 1978 og signert Rindal bygningsråd. Kartet beror med ett eksemplar i kommunen og ett hos fylkesmannen.

Grensebeskrivelse: 

Område A: 

En starter i det sørvestlige hjørne av Skåkleivtjønna. Går derfra i rett linje sydøstover til en treffer punktet der Vestre Skinna renner over i Gryta. Går derfra i rett linje i nordøstlig retning til toppen av Ljøsådalsbruna (Tp. Bjørnås). Videre i rett linje nordøstover til sydspissen av Sætervatnet. Derfra i rett linje sydvestover tilbake til utgangspunktet. 

Område B: 

Starter der Folla krysser kommunegrensen mellom Surnadal og Rindal. Følger langs elva Folla sydøstover til Skartjønnbekken. Følger så langs Skartjønnbekken i østlig retning 1.100 meter. Videre derfra nordover i rett linje til sydenden av Børset Boksvatnet. Videre i vestlig retning langs vatnet til Bokvassbekken og derfra langs Bokvassbekken vestover til Folla og videre langs Folla nordvestover til kommunegrensen mellom Surnadal og Rindal. Videre langs kommunegrensen sydover tilbake til utgangspunktet. 

Område C: 

Starter i det nordvestlige hjørne der Bokvassbekken renner ut i Bulu. Følger derfra sørøstover langs Bulu til den deler seg i to, i Stor- og Little Bulu, og går derfra videre langs Little Bulu til fylkesplanvedtektsgrensen. Derfra nordøstover langs fylkesplanvedtektsgrensen til toppen av Trondshaugen. Derfra i rett linje i nordvestlig retning tilbake til utgangspunktet. 

Område D: 

Starter i det nordvestlig hjørne som er toppen av Heggemåsen. Går deretter i rett linje sørøstover til en treffer punktet hvor elva Rinna deler seg i to. Går deretter i rett linje i nordøstlig retning til toppen av Litlfjellet. Videre i rett linje nordøstlig retning til det sydvestlige hjørnet av Bjønnavatnet (ved et bekkeutløp). Derfra i rett linje nordvestlig retning tilbake til utgangspunktet. 

Område E: 

Starter i det nordvestlig hjørne der Langvassbekken krysser kommunegrensa mellom Meldal og Rindal. Følger derfra Langvassbekken sørover til den renner ut i Krokvatnet, følger derfra langs kanten på vatnet i sørvestlig retning helt til de vestlige punktet på vatnet. Videre i rett linje i sørlig retning til Tp. Husåsvassfjell. Derfra i rett linje i nordøstlig retning over Høyåsen til kommunegrensen mellom Meldal og Rindal. Følger derfra kommunegrensen henholdsvis nord- og vestover tilbake til utgangspunktet. 

Område F: 

Starter i det nordvestlige hjørne på en høydetopp (415,5 m.o.h.). Går derfra i rett linje sørvestlig retning til Tp. Kopterhøgda. Derfra i rett linje i sørøstlig retning til toppen av Tifjellknatten. Derfra i rett linje i sørlig retning til høydetopp (497 m.o.h.). Derfra i litt mere sørøstlig retning til høydetopp 531 m.o.h. Derfra i rett linje i sørvestlig retning til fjelltopp (549 m.o.h.). Deretter i rett linje sørover til ei lita tjønn på 560 m.o.h. Videre i litt mere sørvestlig retning til toppen av Langorveggen (637 m.o.h.). Derfra i rett linje i sørlig retning til en fjelltopp 626 m.o.h. Videre i rett linje i sørøstlig retning til en fjelltopp på 680 m.o.h. Derfra i ret linje i vestlig retning til det sørvestlige hjørnet av Steinkjervatnet. Videre i rett linje i østlig retning til Tiåvatnet. Videre nordover langs Tiåvatnet til Tiåa. Følger derfra langs Tiåa nordover til krysset med Storbekken. Derfra vestover tilbake til utgangspunktet. 

2.Der generalplan med vedtekter foreligger, og i de områder som er tatt med i nr. 1, kan tomter bare fradeles og bygninger som nevnt bare oppføres etter disposisjonsplan godkjent av bygningsrådet.
3.Bygninger som nevnt i nr. 1 kan ikke oppføres nærmere vassdrag enn 100 m målt horisontalt ved normal flomvasstand. Videre kan bygninger som nevnt ikke oppføres nærmere gangsti eller kjøreveg som åpen for allmenn ferdsel enn 50 meter målt horisontalt fra vegens midtlinje.
4.For bygninger som nevnt i nr. 1 skal i tillegg til kap. III og IV og § 65 i bygningsloven også gjelde §§ 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 79, kap. XII, §§ 93, 94, 95, 96 og 109 og kap. XV og XVI samt kap. 49 i byggeforskriftene.
5.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.
6.I de deler av kommunen som omfattes av fylkesplanvedtekt etter bygningslovens § 17 b, vist på kart i målestokk 1 : 50.000, datert 1. mars 1977, og merket Rindal og Surnadal kommune, Møre og Romsdalm, område for fylkesplanvedtekt, med tilhørende grensebeskrivelse, område for fylkesplanvedtekt, med tilhørende grensebeskrivelse skal bare denne vedtekts pkt. 3 og 4 gjelde.
7.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging.
8.Denne vedtekt trer i kraft straks.

(II 1978 s 501)

20. mars 1986 nr. 1016.
Til § 117.

Rindal kommunestyre har 20. mars 1986 gjort vedtak om at det i Rindal kommune i 3 år fra iverksetting av lov nr. 77 - plan og bygningslov av 14. juni 1985, ikke kan sette i verk arbeid eller tiltak som nevnt i §§ 84 og 93, uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen i kommuneplanen eller reguleringsplanen. Det samme gjelder andre tiltak som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

(II 1986 s 332)