Vedtekter til bygningsloven for Ringebu herred.

DatoFOR-0000-00-00-283
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-02-452
Endrer
Gjelder forRingebu kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Ringebu

Kapitteloversikt:

Endret 15.06.1984 nr. 1208, 15. juli 1987 nr. 646, 2. juni 1989 nr. 452.

25. nov. 1985 nr. 2143.
Til § 21 første ledd bokstav a.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Ringebu kommune, vedtatt av Ringebu kommunestyre 1. desember 1983 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 25. november 1985.

II

Vedtekten omfatter hele kommunen, med unntak for områder der det foreligger stadfestet reguleringsplan.

III

Vedtektsområdet er vist på kart i målestokk 1:5.000 datert oktober 1981 og 1:10.000 og 1:50.000 datert februar 1984. Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning 25. november 1985.

Arealbruken er slik:

A.Byggeområder

Utbyggingsområdene er vist med bokstav U på ovennevnte kart. Hytteområder utenfor soneplanområdene er gitt betegnelsen H. For disse er det på kartet ikke skilt mellom eksisterende og planlagt arealbruk.

B.Jord-, skog- og naturområder

Disse omfatter de arealer i kommunen som ikke er disponert til formål nevnt under pkt. A.

IV

Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II og III ovenfor kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.

V

Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

VI

Denne vedtekten trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1985 s 833)

25. nov. 1985 nr. 2144.
Til § 21 første ledd bokstav b.

I

Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Ringebu kommune, vedtatt av Ringebu kommunestyre 1. desember 1983 og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet 25. november 1985. Vedtekten gjelder for de planlagte byggeområder hvor kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- eller elektrisitetsforholdene for tiden ikke er tilfredsstillende ordnet, jfr. pkt. II nedenfor.

II

De områder som omfattes av vedtekten er vist med bokstav U eller H på kart i målestokk 1:5.000 datert oktober 1981 og 1:10.000 og 1:50.000 datert februar 1984. Kartene er gitt Miljøverndepartementets påtegning 25. november 1985.

III

Innenfor de planlagte byggeområder som er beskrevet under pkt. II ovenfor kan grunnen for tiden ikke bebygges. Når særlige grunner foreligger, og tiltaket ikke vil vanskeliggjøre en tilfredsstillende byggemodning av vedkommende byggeområde i sin helhet, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.

IV

Denne generalplanvedtekt trer i kraft fra stadfestingsdato og gjelder inntil kommunikasjons-, vannforsynings-, kloakk- og elektrisitetsforholdene etter kommunestyrets skjønn er tilfredsstillende ordnet for vedkommende byggeområde, dog ikke utover 10 år.

(II 1985 s 834)

30. august 1968
Til § 49 nr. 1.

Ved utlikning av utgifter til kloakk i Skarløkken, Kolflataområdet og Åmillom fordeles utgiftene i forhold til eiendommens grunnareal.

27. januar 1971
Til § 49 nr. 1.

Ved utlkning av utgifter til veg og kloakk i området Vangenfeltet ved Fåvang, og områdene Flyenjordet - Lindalen m.v. nord for Tromsa elv ved Fåvang, fordeles utgiftene i forhold til eiendommenes grunnareal.

(I 1971 s 105)

4. april 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 717)

4. april 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 717)

4. april 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a. opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomten hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og

b. hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbidelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 s 717)

9. sept. 1980
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver til skal gjelde i slike tilfelle.

Forskriften trer i kraft straks.

(II 1980 s 704)

30. juli 1974
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk samt for husvær for seterbruk og skogsdrift skal bygningsloven gjelde fullt ut.

Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra lovens bestemmelser. Denne unntaksadgang gjelder dog ikke unntak fra § 81 første ledd utover det som følger direkte av denne bestemmelse.

(II 1974 s 195)

15. juni 1984 nr. 1208.
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, kan bare føres opp i områder som i godkjent generalplan er avsatt til dette, og bare i samsvar med endelig reguleringsplan.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter for slik bebyggelse.

2.Bygning som nevnt i nr. 1 tillates ikke oppført nærmere vassdrag enn 100 meter, målt i horisontalplanet ved middels flomvannstand, eller nærmere veg enn 30 meter, målt i horisontalplanet fra midtlinja.
3.For bygninger som nevnt i nr. 1 gjelder bygningslovens bestemmelser fullt ut samt byggeforskriftenes kap. 14, 25, 26 og 49.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging, jfr. bygningslovens § 74 nr. 2.
5.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne vedtekt.
6.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Ringebu kommune, stadfestet 30. juni 1978.

(II 1984 s 326)

15. juli 9187 nr. 646
Til § 103 nr. 2

Bygningsrådet kan frita for plikt til innhegning etter § 104 nr. 1. Dessuten kan rådet forby innhegning innenfor fellesområder og områder som hører tl rekkehusbebyggelse, samt innhegning rundt hyttetomter. Fritak for eller forbud mot innhegning som her er nevnt gjelder ikke hvor vegmyndighet finner at det bør være gjerde i medhold av § 44 i vegloven av 21. juni 1963.

Vedtekten trer i kraft 1. august 1987.

(II 1987 s 331)

19. juni 1986 nr. 1642
Til § 117.

I Ringebu kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

Forskriften trer i kraft straks.

(II 1986 s 555)

2. juni 1989 nr. 452
Til § 117.

Ringebu kommunestyre har 13. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 19. juni 1986 nr. 1642 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Oppland har 2. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 137)