Vedtekter til bygningsloven for Ringerike kommune, Buskerud.

DatoFOR-0000-00-00-284
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2009-10-29-1351 fra 12.11.2009
Endrer
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Ringerike

Kapitteloversikt:

Endret 25 juli 1988 nr. 601, 26 juli 1989 nr. 851, 29 okt 2009 nr. 1351.

24. aug. 1979
Til § 1 i lov av 21. des. 1956.

I medhold av § 1 i lov 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling overføres eiendommen Tannberg 2 (gnr. 38 bnr. 68 i Ringerike) fra Ringerike kommune til Hole kommune med virkning fra 1. januar 1980.

(II 1979 s 363)

23. juli 1976
Til § 1 i lov av 21. des. 1956
1.Fraskillingen av Hole som egen herredskommune fra Ringerike bykommune i Buskerud fylke, vedtatt av Stortinget 31. mai 1976, gjennomføres fra 1. januar 1977.
2.Navnet på den fraskilte kommunen skal være Hole.
3.Kommunestyrene i den nye Hole kommune og i gjenværende Ringerike kommune skal i perioden 1. januar 1977 - 31. desember 1979 ha henholdsvis 21 og 69 medlemmer.

Valgting holdes mandag 11. oktober 1976.

Ved dette valg regnes Hole kommune alt som fraskilt.

Mantallet føres av nåværende manntallsfører i Ringerike kommune, men atskilt for den nye Hole og gjenværende Ringerike kommune. Utlegging av mantallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i de nye kommuner som valgstyrene bestemmer.

Valgstyret for den nye Hole kommune skal bestå av de formannskapsmedlemmer som er bosatt i Hole, eventuelt supplert med representanter som formannskapet velger blant kommunestyremedlemmer som er bosatt på dette område, eventuelt supplert med representanter som formannskapet velger blant kommunestyremedlemmene fra samme område, og manntallsføreren.

Valgstyret for gjenværende Ringerike kommune skal bestå av de formannskapsmedlemmer som er bosatt på dette område, eventuelt supplert med representanter som formannskapet velger blant kommunestyremedlemmene fra samme område, og manntallsførerne.

Valgstyrene velger selv sine formenn og kalles første gang sammen av ordføreren i Ringerike.

Ved valget gjelder bestemmelsene om kommunestyrevalg i lov 10. juli 1925 om kommunestyrevalg og fylkestingsvalg så langt de passer - med følgende unntak.

I § 3 annet og tredje ledd gjelder datoen 1. august i stedet for 1. juli.

I § 3 fjerde ledd gjelder datoen 26. august i stedet for dagen 2 måneder før valget.

I § 5 annet ledd gjelder datoen 10. august i stedet for 1. juni.

I § 15 annet ledd gjelder datoen 31. august i stedet for 3 måneder før valgdagen.

§ 22 c gjelder bare i de kommuner hvor det skal holdes valgting.

4.Fylkesmannen i Buskerud kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Hole kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1977 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre fraskillingen av Hole, utøve myndighet som tilliger de tilsvarende fungerende organer i Ringerike kommune.
6.Budsjettene for den nye Hole kommune og for gjenværende Ringerike kommune skal vedtas av de nyvalgte kommunestyrer. For disse budsjettforhandlinger gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som gjelder i nåværende Ringerike kommune, skal fortsatt gjelde i den fraskilte Hole kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommunen er gitt.
8.Valg etter §§ 57 og 75, jfr. §§ 77 og 79 i domstolloven, holdes i den nye Hole kommune og i gjenværende Ringerike kommune henholdsvis av de nyvalgte kommunestyrer og av de nyvalgte formannskap og manntallsførerene. De som velges, skal gjøre tjeneste til utgangen av 1979.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.

(II 1979 s 229)

29. nov. 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendomer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter§ 57. Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.

(I 1967 s 1903)

22. april 1985 nr. 901.
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedavløpsanlegg, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta avløpsforbindelse til annet hovedanløpsanlegg, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedavløpsanlegg og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag.

Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

Vedtekten trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves vedtekter til bygningslovens §§ 63 og 67 for Ringerike kommune stadfestet 29. november 1967.

(II 1985 s 269)

29. oktober 2009 nr. 1351
Til § 69:
§ 1.Generelle bestemmelser
1.Det er bruksarealet (BRA) som ligger til grunn for arealberegningen, hvor samlet bruksareal skal inkludere andel av fellesareal. For arealberegning gjelder NS-3940. Antall plasser rundes av etter 5/4 regelen, dvs. 0,5=1 og 0,4=0.
2.Det skal dokumenteres tilfredsstillende forhold til varelevering og adkomst for renovasjon.
3.Utformingen av parkeringsarealet skal følge de til enhver tid gjeldende regler, forskrifter og retningslinjer. Det godkjennes kun biloppstillingsplasser der tilkomst ikke er hindret av andre parkerte biler eller faste gjenstander.
4.Kravene til parkeringsplasser inkluderer beboere, arbeidstakere og besøkende.
5.Kommunen kan for den enkelte eiendom fastsette krav der særskilte forhold tilsier det og stille krav til bygningskategorier som ikke er spesifisert.
6.Parkering skal ifølge forskriften etableres på egen tomt.
7.Krav til areal som skal avsettes parkeringsformål for de ulike bygningskategoriene og definisjoner fremgår av Statens vegvesens vegnormaler, håndbok 17 om veg- og gateutforming.
§ 2.Virkeområde
1.Bestemmelsene gjelder ved nybygg, bruksendring og ombygging. Kommunen kan også i særlige tilfeller stille krav om parkeringsplasser for tiltak som ikke er nevnt under første punkt, og for bygningskategorier som ikke er nevnt i § 3 og § 4.
2.Bestemmelsene i denne forskrift gjelder for Ringerike kommune, og kommunen deles inn i tre områder:
a.Senterområde i kommuneplanen
b.Annet byggeområde i kommuneplanen
c.Annet område.
§ 3.Boligformål 
1.Følgende krav til antall biloppstillingsplasser og sykkelparkering gjelder:
Boenhetens størrelseBilSykkel
Alle soner
Senterområde i kommuneplanAnnet byggeområde i kommuneplanAnnet område
Opp til 60 m² BRA1,01,01,01,0
Fra 60 til 80 m² BRA1,01,02,02,0
Over 80 m² BRA1,02,02,02,0
2.Kravet til antall biloppstillingsplasser gjelder pr. boenhet. I boenhetens areal regnes også fellesoppholdsrom.
3.Felles parkering skal anordnes i rimelig nærhet.
4.Det kan i spesielle tilfeller godkjennes at biloppstillingsplasser helt eller delvis anordnes på et annet sted i rimelig nærhet. Slik anordning må skje på areal som i tråd med gjeldende reguleringsplan kan nyttes til parkeringsformål. Avtalen skal gjelde i minimum 20 år og må tinglyses på eiendommen. Ved avtalens utløp må det enten opparbeides biloppstillingsplasser etter gjeldende krav, eller inngås ny avtale.
5.Det settes krav om snuplass på egen grunn dersom et eller flere av følgende kriterier oppfylles:
-Mer enn 2 boenheter er knyttet til én avkjørsel
-Mer enn 4 biloppstillingsplasser er knyttet til én avkjørsel
-Avkjørsel til hovedvei eller samleveg
-Avkjørsel til boliggate med stor trafikk og/eller høyt fartsnivå
-Avkjørsel til eller over kjørbar gang/sykkelveg
-Vanskelige trafikksikkerhetsmessige forhold.
§ 4.Næringsformål, offentlige og almennyttige formål 
1.Følgende er minimum krav til antall biloppstillingsplasser og sykkelparkering:
Bil
(plasser pr. 100 m² BRA)
Sykkel
(plasser pr. 100 m² BRA)
Senterområde i kommuneplanAnnet byggeområde i kommuneplanAnnet områdeAlle soner
Kontor11,52,02
Forretning11,52,02
Industri/lager0,51,01,01
Offentlige bygninger11,52,02
Allmennyttige formål11,52,02
Herberger/hotell/
overnattingssted
0,51,01,0Utbygger må dokumentere behov
Bevertningssteder
< 100 m² BRA serveringsareal0002
> 100 m² BRA serveringsareal11,52,02
2.Minimum 5 prosent av plassene til ansatte og besøkende (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
3.Det er det samlede bruksareal som legges til grunn for krav om antall parkeringsplasser. Ved en økning av bruksareal, vil krav om antall parkeringsplasser øke tilsvarende.
4.Ved bruksendring, av hele eller deler av en bygning, vil økningen i det samlede bruksarealet ligge til grunn for beregning av minimum krav til antall parkeringsplasser.
5.Det kan i spesielle tilfeller godkjennes at biloppstillingsplasser helt eller delvis anordnes på et annet sted i rimelig nærhet. Slik anordning må skje på areal som i tråd med gjeldende reguleringsplan kan nyttes til parkeringsformål. Avtalen skal gjelde i minimum 20 år og må tinglyses på eiendommen. Ved avtalens utløp må det enten opparbeides biloppstillingsplasser etter gjeldende krav, eller inngås ny avtale.
6.Det settes krav om snuplass på egen grunn dersom et eller flere av følgende kriterier oppfylles:
-Mer enn 4 biloppstillingsplasser knyttet til én avkjørsel
-Avkjørsel til samlevei eller hovedvei.
§ 5.Særlig bestemmelse om frikjøp

Kommunen kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på nærliggende areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller. Beløpet skal innbetales før det gis igangsettingstillatelse.

§ 6.Bestemmelser om parkering i reguleringsplaner

Denne forskriften gjelder foran reguleringsplaner vedtatt før forskriftens ikrafttredelse, med mindre annet er bestemt i gjeldende kommuneplan.

§ 7.Dispensasjon

Tiltakshaver kan søke om dispensasjon fra forskriften. Etter skriftlig søknad kan det i særlige tilfeller dispenseres fra denne forskriften. Søknaden behandles etter plan- og bygningsloven.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra den dag den er kunngjort som en forskrift i henhold til forvaltningsloven. Fra samme tid oppheves forskrift 20. mai 1987 nr. 442 om vedtekt til § 69 nr. 3 i plan- og bygningsloven for Ringerike kommune, Buskerud.

(II 2009 hefte 5)

29. jan. 1987 nr. 641
Til § 69 nr. 4.
§ 1.Vedtekten skal gjelde innenfor et nærmere avgrenset område i Hønefoss sentrum, begrenset av: Kongensgt. - Sundgt. inkl. Storgt. 19 - Holmboesgt. - Randsfjordbanen og Arnemannsveien. Det vises til kartutsnitt datert 3. juni 1985.
§ 2.Vedtekten gjelder for
a)Nybygg
b)Arbeider som omfattes av plan- og bygningslovens § 87 nr. 2.
c)Bruksendring, jfr. plan- og bygningslovens § 69 nr. 5.
§ 3.Byggherrer som ikke kan skaffe plass til biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles arealer jfr. vedtekt til plan- og bygningslovens § 69 nr. 3, kan med bygningsrådets samtykke velge blant følgende alternativer.
a)Innbetale til parkeringsfondet kr. 20.000,- pr. parkeringsplass. Dette gir ingen rettigheter til parkeringsplass, men kommunen forplikter seg til å bygge offentlige parkeringsplasser for beløpet.
b)Kjøpe tilsvarende parkeringsplasser i kommunale parkeringsanlegg for en pris av kr. 50.000,- pr. plass. Dette medfører full disposisjonsrett til plassen, mot en leie som tilsvarer driftsutgiftene for plassen, med tillegg eller fradrag for renter av differansen mellom plassens fulle kostnader og kr. 50.000,-.

Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde.

De innbetalte midler plasseres på egen konto som benevnes «Fond for parkeringsformål i Ringerike kommune.» Fondets midler med renter disponeres av kommune til parkeringsformål i overensstemmelse med denne vedtekt.

Ringerike kommune skal ha ansvaret for prosjektering, bygging, drift og kontroll av de parkeringsanlegg som opparbeides med midler fra fondet. Parkeringsanleggene kan bygges utenfor sonen, men bør plasseres slik at de bidrar til å løse parkeringsproblemer innenfor sonen.

Ringerike kommune forbeholder seg rett til å kreve inn og disponere parkeringsavgifter i forbindelse med bruken av parkeringsplasser. Teknisk sektor forestår den daglige drift av plassene.

Ved inngåelse av frikjøpsavtale må byggherren underskrive en erklæring om at vilkårene for frikjøpsordningen godtas. Erklæringen vedlegges byggesøknaden. Det aktuelle beløp innbetales til kommunekassereren før byggearbeidet igangsettes.

Vedtektene trer i kraft straks.

(II 1987 s 325)

29. nov. 1967
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

12. juni 1972
Til § 81.

For husvære til seterbruk og skogdrift skal bygningsloven gjelde i sin helhet, med unntak av §§ 74 nr. 1, 97 og 99.

(I 1972 s 765)

13. mars 1970
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter, eller stadfestet reguleringsplan foreligger, kan fradeling av tomter for oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, bare skje i områder som vist på «Kartbilag til vedtekt til bygningslovens § 82» datert Ringerikes reguleingsvesen 1. oktober 1969.

Fylkesmannen kan etter at bygningsrådet og formannskapet har uttalt seg, gi dispensasjon fra ovennevnte bestemmelser.

2.Hvor generalplan med vedtekter foreligger og i de områder som er beskrevet i nr. 1, kan fradeling av tomter og oppføring av bygninger som nevnt bare foretas etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med slik disposisjonsplan.

3.For bygninger som er nevnt under nr. 1 skal hele bygningsloven gjelde, med unntak av §§ 74 nr 1, 97 og 99.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(I 1970 s 507)

25. juli 1988 nr. 601
Til § 107.

Bestemmelsene i § 107 kommer til anvendelse i hele kommunen. Langs veger gjelder vedtekten også skilt som ikke er satt opp av politi eller vegstyresmakten med hjemmel i vegtrafikkloven.

(II 1988 338)

26. juni 1986 nr. 1652
Til § 117.

I Ringerike kommune kan det i inntil 3 år fra 1. juli 1986 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Unntatt fra plankravet i første ledd er anlegg som fremmes i medhold av godkjent plan etter vegloven av 21. juni 1963, § 12.

Samtykke i medhold av første ledd gjelder også som unntak fra forbudet i § 17-2 første ledd.

(II 1986 s 559)

26. juni 1989 nr. 851.
Til § 117.

Ringerike kommunestyre har 25. mai 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 26. juni 1986 nr. 1652 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Buskerud har 26. juni 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 259)