Vedtekter til bygningsloven for Risør kommune.

DatoFOR-0000-00-00-287
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-11-726
Endrer
Gjelder forRisør kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Risør

Kapitteloversikt:

Endret 18. mars 1985 nr. 715, 11. juli 1989 nr. 726.

7. okt. 1966
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46 nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1966 s 1545)

7. okt. 1966
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1966 s 1545)

7. okt. 1966
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Veg og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1966 s 1545)

7. okt. 1966
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner bør gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres.

Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Vedtekt for lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for boliger.

1.Barnehager og daghjem forutsettes plassert sentralt i boligområder med 1000 boliger eller mer.
2.Sentrale lekefelt forutsettes anlagt for boligområde med 600 boliger eller mer. Avstand til lekefelt skal ikke være mer enn 400 m. Feltet skal være 6 til 7 mål, ha variert terreng og gi muligheter for virksomhet som ikke innpasses i mindre lekeplasser, som byggelekeplass, plaskedam, akebakker, toiletter og leskur.
3.Ballfelt for større barn forutsettes anlagt for minst hver 600 boliger. Det skal ikke ligge mer enn 400 m fra bolig og være opptil 6 mål med gress- og asfaltdekke.
4.Kvartalslekeplass for litt større barn skal anlegges for minst hver 200 boliger. Den skal ikke ligge mer enn 150 m fra bolig og være opp til 2 mål. Plassen skal være asfaltert og ha lekeredskap, sandkasse og bord med benker, og kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 25 leiligheter og mer.
5.Sandlekeplass for småbarn skal anlegges for mindre boliggrupper og minst for hver 25 boliger. Den skal være opptil 100 m² med god solbelysning og med sandkasse, bord og benker for barn og voksne. Plass kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 4 boliger og mer.
6.I områder hvor det er regulert så stort antall boliger som anført under pkt. 1 til 5, men hvor disse ikke blir utbygget samlet, avgjør bygningsrådet når anlegget av lekeplasser m.m. skal gjennomføres.

Vedtekt for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig. For hybelbygg kreves tilsvarende for hverannen hybel.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 m² golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m² golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplass for biler og ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal på flere tomter.

I sentrale deler av store tettbebyggelser kan det treffes bestemmelser om færre oppstillingsplasser enn nevnt i det foregående, når trafikkforholdene på stedet eller sakkyndige uttalelse tilsier det.

(I 1966 s 1545)

7. okt. 1966
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

(I 1966 s 1545)

7. okt. 1966
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde, foruten reglene i kapittel III, IV, XV og XVI, også følgende §§ 65, 68, 74.2, 77, 79, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95 og 97.

Herredsagronomens uttalelse om planen skal foreligge før saken tas opp i bygningsrådet.

(I 1966 s 1545)

18. mars 1985 nr. 715.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus og sjøbod er forbudt i følgende områder:

Risørhalvøya. (Begrenset mot vest av RV 411 - fra Bosvikbrua til brua ved Sønningdalen).

Alle holmer og øyer i Risør kommune med unntak av Barmen og Frøyna.

Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter for bygninger som nevnt, samt vesentlig endring av slik bygning (f.eks. tilbygg og påbygg).

Områdene er vist på kart i målestokk 1:50.000 som er gitt Miljøverndepartementets påtegning av i dag og beror i departementet.

2.I de øvrige områdene kan de tiltak som er nevnt i nr. 1 bare skje etter reguleringsplan.
3.Unntatt fra reguleringsplankravet i nr. 2 er enkelttomter i følgende allerede godkjente disposisjonsplaner: Nipesund (gnr. 2, bnr. 16, 27), Nygårdstjern (gnr. 46, bnr. 28, 61), Vollen (gnr. 27, bnr. 18), Gjernes (gnr. 29, bnr. 2, 5), Gjernes (gnr. 29, bnr. 7).
4.For bygninger som nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde § 63, 66, 69, 70, 74 nr. 2, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 109, samt kap. XV og XVI.
5.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne vedtekt.
6.Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Risør kommune, stadfestet den 13. august 1975.

(II 1985 s 225)

11. juli 1989 nr. 726.
Til § 117.

Risør bystyre har 13. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 13. mai 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Aust-Agder har 11. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 31. desember 1990. 

Forskriften1 lyder:

I Risør kommune er det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 ikke tillatt å føre opp ny fritidsbebyggelse uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling av grunn til samme formål, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Samtykke i medhold av første ledd gjelder også som unntak fra forbudet i § 17-2 første ledd.

§§ 7 annet og tredje ledd og 15 gjelder tilsvarende. Det kan settes vilkår for samtykke etter første ledd.

(II 1989 224)

1Ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.