Vedtekter til bygningsloven for Roan kommune.

DatoFOR-0000-00-00-288
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-07-21-744
Endrer
Gjelder forRoan kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Roan

Kapitteloversikt:

Endret 12. august 1986 nr. 1819, 21. juli 1989 nr. 744.

24. aug. 1984 nr. 1603.
Til § 48 nr. 3.

Ved fordeling av refusjon for de utgifter kommunen har hatt til opparbeidelse av vei, vann og kloakk skal 25 % fordeles etter eiendommens grunnareal og 75 % etter eiendommens tillatte utnytting (brutto gulvareal) hvor utbygging skjer etter stadfestet reguleringsplan.

Vedtekten trer i kraft straks.

(II 1984 s 424)

5. des. 1984 nr. 2080.
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.Opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredder enn fastsatt i § 47 nr. 1 første ledd, og
b.hovedavløpsanlegg, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan godta avløpsforbindelse til annet hovedavløpsanlegg, og
c.hovedvannsledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedavløpsanlegg og hovedvannsledning som er lagt av grunneier (fester) holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd a.

(II 1984 s 653)

5. des. 1984 nr. 2080.
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av utendørsanlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal må det dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Etter at planen er godkjent av bygningsrådet, plikter eieren (festeren) å opparbeide arealet i overensstemmelse med planen uten unødig opphold. Arealet og anleggene skal holdes forsvarlig vedlike.

1.Boligenhet på over 60 m² brutto golvareal skal ha parkeringsplass på egen tomt for 2 biler, eller på fellesareal for 1,5 biler. Selvstendig boligenhet på under 60 m² skal ha parkeringsplass for 1 bil.
2.Kontor- og forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for minst 1 bil pr. 50 m² brutto golvflate i bebyggelsen. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
3.Industribebyggelse skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil pr. 100 m² brutto golvflate i bebyggelsen, eller minst 75 bilplasser pr. 100 ansatte - største antall benyttes. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
4.Lagerbygg skal ha 1 plass pr. 200 m² bebygget golvflate. Til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler.
5.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha oppstillingsplasser for biler og ut- og innkjøringsforhold som bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle krever.
6.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

Krav om oppstillingsplass for bil etter denne paragraf anses dekket i den utstrekning garasjer trer i stedet.

Bygningsrådet kan gjøre unntak fra disse krav.

Det kan settes vilkår for unntak.

(II 1984 s 653)

28. aug. 1984 nr. 1683
Til § 69 nr. 4.

Bygningsrådet kan samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg.

Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.

(II 1984 s 435)

5. des. 1984 nr. 2080.
Til § 76.

Bygningsrådet kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

Ved søknad om oppføring av boligbygg skal garasjen være innpasset i planene selv om garasjen ikke blir bygget samtidig med boligen.

(II 1984 s 653)

5. des. 1984 nr. 2080.
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område.

Vedtektene trer i kraft straks.

(II 1984 s 653)

25. sept. 1984 nr. 1708.
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom samt tilhørende uthus kan bare skje på grunnlag av reguleringsplan. Det samme gjelder fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 50 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand eller nærmere riksveg enn 30 m og veg åpen for allmenn ferdsel enn 12,5 m målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens bestemmelser i kap. III og IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 63, 66, 70, § 74 nr. 2, § 75 nr. 1, §§ 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne vedtekt.
5.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Roan kommune, stadfestet 21. juli 1978.

(II 1982 s 452)

28. aug. 1984 nr. 1683
Til § 93 tredje ledd.

Bygningslovens § 93, første ledd (søknad om byggetillatelse) gjelder ikke for bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen og som:

a.ikke har større grunnflate enn 10 m².
b.ikke har større mønehøyde enn 2,5 m.
c.ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.

Tilsvarende gjelder § 93, første ledd heller ikke for oppføring av innhegning mot veg.

(II 1984 s 435)

12. august 1986 nr. 1819
Til § 117.

I Roan kommune kan det i 3 år fra ikrafttredelsen av lov av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

Forskriften trer i kraft straks.

(II 1986 s 607)

21. juli 1989 nr. 744.
Til § 117.

Roan kommunestyre har 7. juni 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 12. august 1986 nr. 1819 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har 21. juli 1989 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991.

(II 1989 231)