Vedtekter til bygningsloven for Rollag kommune

DatoFOR-0000-00-00-289
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1988-08-18-722
Endrer
Gjelder forRollag kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Rollag

Kapitteloversikt:

6. august 1971
Til § 82.
1.Inntil generalplan med stadfestede vedtekter foreligger, kan fradeling eller bortfesting, herunder punktfesting av tomter for sportshytter, sommerhus o.l. bygninger samt tilhørende uthus og garasjer, eller oppføring av slike bygninger, bare skje etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.
2.For bygninger som nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 75, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 109 og kapitlene XV og XVI.
3.Bygninger som nevnt under nr. 1 må ikke oppføres nærmere sjø eller vassdrag enn 50 meter.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging, og disse må vedtas av kommunestyret og godkjennes av fylkesmannen.

(I 1971 s 1042)

18. aug. 1988 nr. 722
Til § 107.

Bestemmelsene i § 107 i plan- og bygningsloven kommer til anvendelse i hele kommunen. Langs veger gjelder vedtekten også skilt som ikke er satt opp av politi etter vegstyremakten med hjemmel i vegtrafikkloven.

(II 1988 420)

27. aug. 1987 nr. 1154.
Til § 117.

I Rollag kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1988 s 189)