Vedtekter til bygningsloven for Bergen kommune

DatoFOR-0000-00-00-29
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2009-06-22-1178
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Bergen

Kapitteloversikt:

Endret ved forskrifter 30 juni 1986 nr. 1658, 31 juli 1989 nr. 754, 18 sep 1989 nr. 4172, 15 juli 1996 nr. 768, 18 sep 2006 nr. 1216, 22 juni 2009 nr. 1178. Til § 69 nr. 3 og 4 opphevet av bystyrets vedtak om kommuneplanens arealdel.

I

Bergen kommune har revidert vedtektene til plan- og bygningsloven. Bygningsvedtekter for Bergen gjengis i sin helhet som de lyder etter endringene. 

Til § 65 - Krav til slokkevann

Kommunen kan bestemme at det som vilkår for oppføring av bygning, eller som vilkår for deling av eiendom for bebyggelse, skal være anlagt vannforsyning som til enhver tid skal gi tilstrekkelig vann for brannslokking. 

Til § 66 nr. 1 - Krav til veg og avkjørsel

Kommunen kan sette som vilkår for deletillatelse eller tillatelse til oppføring av bygning, at vegen er opparbeidet frem til tomten og at avkjørsel fra offentlig veg er opparbeidet og godkjent av vedkommende veimyndighet. 

Til § 66 A - Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg

Se vedtekt 11. desember 2006 nr. 1684 om tilknytningsplikt for utvidet konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg, Bergen kommune, Hordaland. 

Til § 69 nr. 3 og 4
0Opphevet - inngår nå i kommuneplanens arealdel hjemlet i ny plan- og bygningslov. Bystyrets vedtak 17. oktober 2011.
 
Til § 76 - Garasjeplass

Kommunen kan kreve at hver eiendom som bebygges skal være sikret nødvendig garasjeplass for eiendommens behov, i den grad det ikke er vist tilstrekkelig biloppstillingsplass på tomta, jf. § 69 nr. 3.

Kommunen kan ved søknad om oppføring av bygning(er), kreve at søknaden omfatter plassering av garasje(r), selv om garasjer ikke skal bygges samtidig med den øvrige bebyggelsen. Kommunen kan i særlige tilfeller kreve at garasjer føres opp samtidig med bygningen(e). 

Til § 76 - Tilleggsrom

Kommunen kan kreve at forskriftsmessig oppbevaring av avfall skal skje på egen grunn, fortrinnsvis innendørs, med mindre det er etablert egne innsamlingsplasser.

Areal for oppbevaring av avfall tillates ikke bruksendret til andre formål, med mindre der etableres tilsvarende areal annet sted på eiendommen. 

Til § 78 - Særlige bygninger og anlegg

Kommunen kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette. 

Til § 91 bokstav a - Riving m.m.

Kommunens tillatelse må foreligge for:

a.å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale, herunder hotell eller annet herberge.
b.å rive bygning som inneholder bolig, unntatt når bygningen
1.er ekspropriert av det offentlige,
2.ligger innenfor område som omfattes av stadfestet fornyelsesvedtak og er ervervet av kommunen eller andre som med kommunestyrets samtykke skal stå for fornyelsen.
c.å slå sammen boliger eller dele opp leiligheter til hybler.
d.annen ombygging av bolig enn den som omfattes av bokstav a eller c når ombygging fører til at leilighet må fravikes.

Ved avgjørelsen av om tillatelse etter første ledd bokstav a til d skal gis, tas det hensyn til en forsvarlig utnytting av boligmassen. Det kan stilles vilkår om at berørte beboere skal skaffes erstatningsbolig.

Dersom bolig er omgjort i strid med vedtekt gitt etter første ledd, kan kommunen påby at den settes i slik stand at den kan tjene sitt opprinnelige formål. 

Til § 103 - Gjerder/innhegning

Dersom ikke annet er fastsatt i bestemmelser til bebyggelses- eller reguleringsplan, skal gjerde eller annen innhegning mot veg, ikke ha større høyde enn 1,5 meter fra terreng. 

Til § 104 - Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv.

Kommunen kan forby at ubebygd areal brukes til parkering. 

Til § 107 - Skilt og reklame 

Skiltvedtekt for Bergen kommune

1.0 Generelt
1.1 Vedtektene har som formål å sikre en estetisk vurdering og rehabilitering av det visuelle miljø i de felles omgivelser og offentlige rom i Bergen kommune som påvirkes av skilt og reklameinnretninger.
1.2 Skilt og reklameinnretninger skal ha en utførelse som etter kommunens vurdering tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene, og de skal ikke virke sjenerende. I vurderingen skal det legges stor vekt på forholdet til natur, miljø, bebyggelse, arkitektoniske elementer, grafisk design, lys- og fargebruk, materialvalg og en kvalitetsmessig god og sikker utførelse.
1.3 Skilt og reklameinnretninger skal tilfredsstille kravene til mekaniske påkjenninger, og de skal vedlikeholdes. Løse plakatrester skal snarest overklistres eller fjernes. Belysningsarrangement som ikke fungerer fullt ut, skal slokkes inntil vedlikehold er utført. Tavler som ikke er i bruk skal rengjøres eller fjernes. 
2.0 Definisjoner
2.1 Reklameinnretning omfatter tekst, plakater, skilt, bilder, symboler, figurer, ballonger, vimpler, flagg, lys, seil og transparenter eller annet medium for formidling av budskap om varer, tjenester eller arrangementer.
2.2 Skilt i vedtektens forstand omfatter informasjons- og virksomhetsskilt som ikke inneholder reklamebudskap.
2.3 Lysreklame, samlebetegnelse for alle typer skilt og reklameinnretninger som har lys eller er belyst.
2.4 Vindusreklame omfatter tekst, maling, folie eller tilsvarende som er påført vindusflate eller dørpartier, eller så nær at det virker som en del av disse. Se dog pkt. 9.3.
2.5 Reklametavle, plate eller annet arrangement for montering av fast eller utskiftbar budskap.
2.6 Variabel reklame, reklameinnretning hvor budskapet endres mer enn en gang i døgnet, uansett om vekslingen skjer mekanisk, elektronisk, optisk eller på annen måte.
2.7 Løsfotreklame, flyttbare innretninger for plakater, vimpler, flagg, vippeskilt, vareeksponering, mv.
2.8 Tilfeldig reklame, reklameinnretning og plakater som klistres eller henges på vegger, stopler, gjerder, mv.
2.9 Visuell eksponeringsflate, flaten innenfor en tenkt omramming av ytterpunktene til reklameinnretningen alene eller i kombinasjon med andre reklameinnretninger som visuelt virker sammen. Bakgrunnsplater mv. og andre markerte festeinnretninger er en del av eksponeringsflaten. 
3.0 Tillatelse
3.1 Innen hele kommunen må skilt og reklameinnretninger som nevnt i vedtekt til § 93 første ledd bokstav g ikke monteres uten at kommunen etter søknad på forhånd har gitt tillatelse. Tillatelse kan bare gis inntil videre eller for et begrenset tidsrom.
3.2 Ved søknad skal det oppgis hvem som er ansvarlig overfor bygningsmyndighetene for at bestemmelsene i vedtektene følges. Søknaden skal ha en fagmessig visuell presentasjon som klart viser skilt eller reklameinnretningens størrelse og utforming både i seg selv og i forhold til omgivelsene.
3.3 Ved søknad om skilt og reklameinnretning over 5,0 m² får bestemmelsene om nabovarsel i plan- og bygningslovens § 94 tilsvarende anvendelse. Kommunen kan kreve varsel også ved mindre reklameinnretninger.
3.4 Kommunen kan gi pålegg om å fjerne eller endre skilt og reklameinnretninger som er i strid med denne vedtekt.
3.5 Kommunen kan gi dispensasjon fra denne vedtekt når det foreligger særlige grunner. 
4.0 Plankrav
4.1 Kommunen kan kreve utarbeidet detaljerte planer som regulerer skilt og reklameinnretninger for enkelt eiendommer, samt industri- og næringsområder. 
5.0 Naturlandskap og friområder
5.1 Naturlandskap, landbruksområder, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke oppføres skilt og reklameinnretninger.
5.2 Det samme forbud gjelder for skilt og reklameinnretninger som er rettet mot slike områder, dersom det virker sjenerende eller skjemmende for områdene. 
6.0 Bevaringsverdige og særpregede miljøer
6.1 Kommunen skal se til at historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til en bygnings ytre og det omliggende miljø, såvidt mulig bevart. Skilt og reklameinnretninger skal i grafisk utforming, materialbruk, utførelse og farger være underordnet disse hensyn. Dette gjelder uansett reklameinnretningens størrelse og utforming, og det skal tas hensyn til innbyrdes forhold og skala mellom de aktuelle skilt og reklameinnretninger. 
7.0 Boligområder
7.1 Boligområder må det ikke føres opp reklameinnretninger. Mindre skilt på forretninger, kiosker ol kan føres opp dersom det etter kommunens skjønn ikke sjenerer boligene. Lysreklame tillates ikke.
7.2 Skilt og reklameinnretninger fra områder som retter seg mot boligmiljøet tillates ikke, dersom det etter kommunens skjønn virker sjenerende eller skjemmende for dette miljøet. 
8.0 Arenareklame
8.1 Arenareklame som er orientert inn mot selve området tillates, dersom den ikke ved størrelse, antall, utforming og belysning er skjemmende eller til sjenanse for det omliggende miljø. 
9.0 Skilt og reklame på og ved bygninger og faste innretninger
9.1 Skilt og reklameinnretninger skal være underordnet og tilpasset bygningens og nabobebyggelsens arkitektoniske utforming, proporsjoner, materiale og farger. Dominerende skilt og reklame tillates ikke, og den skal ikke være eller virke sammenhengende over hele eller store deler av fasaden. Det foretrekkes frittstående bokstaver og symboler. Dersom det av grafiske hensyn må brukes bakgrunn, skal denne være minst mulig.
9.2 Skilt eller reklameinnretninger må ikke plasseres på møne, takflate, takutstikk, gesims eller baldakiner. Gesimser utformet som lysende kasser tillates ikke.
9.3 Vindusreklame omfattes av vedtekten, såfremt det ikke er en naturlig del av en skiftende vindusutstilling.
9.4 For hver eiendom tillates bare ett uthengsskilt og ett veggskilt som hovedmarkering. Unntak kan gjøres for større eiendommer med fasader til flere fortau eller gater.
9.5 Hvor det er flere virksomheter skal informasjons- og henvisningsskilt så langt praktisk mulig være samlet i en felles presentasjon. Dette skal være et felles, fleksibelt skiltsystem, med en felles skrifttype og skriftstørrelse. Fellespresentasjonen skal ikke være dominerende og skal ikke benyttes for vare- eller tjenestetilbud, men kun vise virksomhetenes tilstedeværelse.
9.6 Markiser skal være tilpasset bygningens arkitektoniske utforming og farger. Det tillates ikke reklame på markiser. Unntak kan gjøres for virksomhetens egen logo eller firmanavn dersom den ikke er dominerende, og utførelsen for øvrig er tilpasset bygningens form og farger.
9.7 Vedtekten gjelder for bensinstasjoner. Pumper og annet utstyr skal ha moderat merking. På pumpetak eller gesims tillates ikke skilt, reklame, logo eller lysende bord.
9.8 Vedtekten gjelder for skilt/reklame på stillas, med unntak av virksomhetsskilt for stillasansvarlig og andre virksomheter knyttet til bruken av stillaset. Samlet størrelse på virksomhetsskilt kan være inntil 10 % av stillasets flate, men maksimalt 7,0 m² . 
10.0 Reklamer og søyler
10.1 Reklametavler, søyler og frittstående innretninger tillates bare i bestemte områder dersom kommunen har godkjent en plan for området som omfatter alle skilt og reklameinnretninger. Unntak fra plankravet kan gjøres for virksomhetsreklame som oppfyller kriteriene i punkt 9.5.
10.2 Der reklametavler tillates, må det ikke oppføres innretninger med større visuell eksponeringsflate enn 7,0 m² .
10.3 Frittstående søyler og innretninger skal ved sin utforming, størrelse og plassering passe sammen med stedets miljø.
10.4 I det offentlige byrom tillates ikke frittstående reklame som ikke har tilknytning til bygninger og faste innretninger. 
11.0 Lysreklame og variabel reklame
11.1 Lysende og variabel reklame kan tillates i bestemte områder hvor kommunen har godkjent en helhetlig plan for området som omfatter alle skilt og reklameinnretninger. Unntak fra plankravet kan gjøres for mindre innretninger med moderat lyssetting i industri- og næringsområde.
11.2 Generelt aksepteres ikke lyskasser. Unntak kan gjøres dersom arkitektoniske forhold tillater det, og lyskassen er utformet med lukket front og sider, slik at bare tekst eller symbol gir lys. 
12.0 Diverse reklameinnretninger
12.1 Skilt og reklame på kjøretøy som er langtidsparkert eller ikke i bruk, samt fartøy som er fortøyet omfattes av vedtekten.
12.2 Løsfotreklame tillates ikke.
12.3 Tilfeldig reklame tillates bare på søyler og innretninger som er bestemt for slik bruk. 
13.0 Forholdet til lovgivning
13.1 Vedtektene tilsidesetter ikke bestemmelser som følger av lov. Særlig vises det til vegloven § 33, som har bestemmelser om skilt og reklameinnretninger langs vei.

II

Endringene trer i kraft straks.

(II 2009 hefte 5)