Vedtekter til bygningsÆ4_en for Rolvsøy kommune, Østfold.

DatoFOR-0000-00-00-290
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1995-02-23-207
Endrer
Gjelder forRolvsøy kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Rolvsøy

Kapitteloversikt:

Endret 5 feb 1987 nr. 85, 2 mars 1989 nr. 173, 15 des 1994 nr. 1275, 23 feb 1995 nr. 207.

30. mars 1967
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgang en til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendommer som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelser i § 46 nr. 2, første punkt, gjelder tilsvarende.

(I 1967 s 678)

30. mars 1967
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1967 s 679)

30. mars 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidet og godkjent vei fører til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan ikke kreves at veigrunn blir utlagt og vei opparbeidet i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs etter tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningssjefen kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Vei og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta vei som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1967 678)

23. februar 1995 nr. 207.
Til § 69 nr. 3:

Se Fredrikstad.

(II 1995 95)

23. februar 1995 nr. 207.
Til § 76:

Se Fredrikstad.

(II 1995 95)

23. februar 1995 nr. 207.
Til § 78 nr. 1:

Se Fredrikstad.

(II 1995 95)

30. mars 1967
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 følgende §§ 90, 91, 100, 101, 102 og kapitlene XIII og XV.

(I 1967 s 678)

30. mars 1967
Til § 82.

Inntil generalplan foreligger kan

1.sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus bare plasseres og oppføres etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan etter forslag fra bygningsrådet frita for eller gi utsettelse med disposisjonsplan for bestemte områder.

2.For bygninger som er nevnt under nr. 1, skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI.
3.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler om hyttebygging.

(I 1967 s 678)

15. desember 1994 nr. 1275.
Til § 91 a.

Se Fredrikstad.

(II 1995 74)

Til § 93.

Reglene i første ledd skal ikke gjelde for bygning som føres opp i tilknytning til eksisterende bebyggelse på eiendommen og som

a.ikke har større grunnflate enn 10 m²,
b.ikke har større mønehøyde enn 2,5 m,
c.ikke skal nyttes til beboelse eller næringsdrift eller som garasje eller naust.

Forskriftene er gjort gjeldende fra 1. januar 1985, og kommer i tillegg til vedtekter for Rolvsøy kommune stadfestet av Kommunal- og arbeidsdepartementet for §§ 10 nr. 1, 52, 67, 69 nr. 3, 76, 78.1 og 81.

(II 1985 s 218)