Vedtekter til bygningsloven for Rygge kommune

DatoFOR-0000-00-00-291
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-06-26-499
Endrer
Gjelder forRygge kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Rygge

Kapitteloversikt:

Endret 19. august 1986 nr. 1821, 26. juni 1989 nr. 499.

1. mars 1984
Til § 21, 1. ledd a.
I.Denne generalplanvedtekt knytter seg til generalplan for Rygge kommune, vedtatt av Rygge kommunestyre 28. september 1982, og slik den er godkjent av Miljøverndepartementet i dag. Vedtekten gjelder for arealer i Rygge kommune som i følge generalplanen skal utnyttes som jord-, skog- og naturområder, og som er beskrevet under pkt. II.
II.De områder som omfattes av vedtekten, ligger innenfor en ytre avgrensning som dannes av kommunegrensen, og avgrenses mot byggeområder slik det er vist på kart i målestokk 1:10.000, datert april 1982. Kartet er gitt Miljøverndepartementets påtegning i dag.
III.Innenfor de områder hvor denne vedtekt gjelder som beskrevet under pkt. II, kan grunn ikke tas i bruk til formål som i vesentlig grad vil vanskeliggjøre den utnytting som er forutsatt i generalplanen.
IV.Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet gjøre unntak fra vedtekten.
V.Denne vedtekt trer i kraft straks og gjelder i inntil 10 år fra stadfestingen.

(II 1984 s 158)

19. juni 1973
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26 nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidd felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjon og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgang en til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendommer som ikke straks får full nytte av anlegget kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjon er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelser i § 46 nr. 2, første punkt, gjelder tilsvarende.

(I 1973 s 848)

19. juni 1973
Til § 63 nr. 3.

Bygningsrådet kan forby at tomt i regulert strøk fraskilles før den har atkomst og kloakkforbindelse som nevnt i § 67.

(I 1973 s 848)

19. juni 1967
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare bebygges dersom:

a.opparbeidet og godkjent vei fører til og langs den ene side av tomta hvor den har sin atkomst.

Det kan ikke kreves at veigrunn blir utlagt og vei opparbeidet i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og

b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs etter tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk.

Kommunen kan gi regler om utføringen. Vei og hovedkloakk som er lagt av grunneier (fester), holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta vei som ikke er opparbeidd til full bredde etter første ledd, a.

(I 1973 s 848)

22. des. 1980
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal.

(I 1973 s 848)

19. juni 1973
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunenes område eller del av dette.

(I 1973 s 849)

19. juni 1973
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal gjelde foruten reglene i bygningslovens kapitler III og IV og i § 65 følgende §§: 87 nr. 1 og nr. 2 a, 89, 90, 91, 93 a og b og siste ledd, 100, 101, 102 samt kapitlene XV og XVI.

(I 1973 s 849)

29. juli 1981
Til § 82.
1.Det er i Rygge kommune ikke tillatt å oppføre sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus.

Det samme gjelder for fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, og tilbygg til, påbygg på eller ombygging av bestående bygninger, jfr. bygningslovens § 87 nr. 2.

2.Bygningsloven gjelder fullt ut for bygninger som nevnt under pkt. 1.

(II 1981 s 529)

19. august 1986 nr. 1821.
Til § 117.

I Rygge kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77, plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs § 84 og § 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 608)

26. juni 1989 nr. 499
Til § 117.

Rygge kommunestyre har 27. april 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 19. august 1986 nr. 1821 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Østfold har 26. juni 1986 med hjemmel i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 1. juli 1991.

(II 1989 151)