Vedtekter til bygningsloven for Rælingen kommune.

DatoFOR-0000-00-00-292
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1989-08-11-1046
Endrer
Gjelder forRælingen kommune, Akershus fylke.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Rælingen

Kapitteloversikt:

Endret 1. september 1986 nr. 1946, 11. august 1989 nr. 1046.

30. aug. 1968
Til § 52.
1.Når kommunen i medhold av reguleringsplan (§ 26, nr. 1 punkt f) helt eller delvis har ervervet grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass eller annet felles areal for flere eiendommer, skal eierne (festerne) av de eiendommer som får nytte av anlegget, refundere kommunen dens utgifter.

Kommunen fordeler utgiftene på eierne (festerne) av eiendommer som nevnt i første ledd i forhold til nytten for hver eiendom. Dersom kommunen eller en av eierne (festerne) krever det, skal fastsetting av refusjonen og fordelingen foretas ved skjønn. Eierne (festerne) skal gjøres kjent med denne adgang og med adgangen til å få prøvd kommunens avgjerd ved skjønn og med fristen etter § 57.

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 3 måneder etter at det er endelig fastsatt. For eiendom som ikke straks får full nytte av anlegget, kan det bestemmes at betalingen helt eller delvis skal utstå.

2.Når refusjonen er endelig fastsatt, skal kommunen overdra anlegget uten vederlag til eierne av de interesserte eiendommer, som blir sameiere i samme forhold som fastsatt for refusjonen.
3.Bestemmelsen i § 46, nr. 2, første punktum, gjelder tilsvarende.

(I 1968 s 1127)

22. juni 1982
Til § 67.

Tomt i regulert strøk kan bare deles eller bebygges dersom:

a.opparbeidd og godkjent veg fører til og langs den sida av tomta hvor den har sin adkomst. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i § 47 nr. 1, første ledd, og
b.hovedkloakk, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm. Bygningsrådet kan med samtykke av helserådet godta kloakkforbindelse til annen hovedkloakk, og
c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Bygningsrådet kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi regler om utføringen.

Veg, hovedkloakk og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) skal holdes vedlike av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig godkjent og tilfaller da komunnen uten vederlag. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeid til full bredde etter første ledd a.

30. aug. 1968
Til § 69 nr. 3.

I bebyggelsesplaner og reguleringsplaner skal gjøres rede for plassering av de anlegg som er nevnt i § 69 nr. 1. I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal.

Bestemmelser for lekeplasser for barn i forbindelse med bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for boliger.

1.Barnehager og daghjem skal plasseres sentralt i boligområder med 1.000 boliger eller mer.
2.Sentrale lekefelt skal anlegges for boligområder med 600 boliger eller mer. Avstand til lekefelt skal ikke være mer enn 400 m. Feltet skal være opptil 6 til 7 mål, ha variert terreng og gi muligheter for virksomhet som ikke innpasses i mindre lekeplasser, som byggelekeplass, plaskedam, akebakker, toaletter og leskur.
3.Ballfelt for større barn skal anlegges for minst hver 600 boliger. Det bør ikke ligge mere enn 400 m fra bolig og være opptil 6 mål med gress- og asfaltdekke.
4.Kvartalslekeplass for litt større barn anlegges for ca. hver 200 boliger. Den skal ikke ligge mer enn 150 m fra bolig og være opptil 2 mål. Plassen skal være asfaltert og ha lekeredskap, sandkasse og bord med benker, og kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 25 leiligheter og mer.
5.Sandlekeplass skal anlegges for mindre boliggrupper og minst for hver 25 boliger. Den skal være opptil 100 m² med god solbelysning og med sandkasse, bord og benker for barn og voksne. Plass kan avsettes på boligtomt eller som fellesareal for flere tomter med fra 4 boliger og mer.
6.I områder hvor det er regulert så stort antall boliger som anført under pkt. 1 til 5, men hvor disse ikke blir utbygget samlet, avgjør bygningsrådet når anlegget av lekeplasser m.m. skal gjennomføres.

Bestemmelser for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov.

1.Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. bolig, pluss 0,50 bil pr. bolig for besøkende. For hybelbygg kreves tilsvarende for hverannen hybel. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforholdene skal innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
2.Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter for 1 bil pr. 50 m² golvflate i bebyggelsen, til dette kommer lasteareal for vare- og lastebiler. Uttalelse om behovet er dekket og om inn- og utkjøringsforhold bør innhentes fra sakkyndig før godkjenning av planene.
3.Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for en bil pr. 100 m² golvflate i bebyggelsen. For øvrig gjelder samme bestemmelser som i pkt. 2.
4.Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, universiteter, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha oppstillingsplass for biler og tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold.
5.Oppstillingsplass for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

(I 1968 s 1129)

23 juni 1982
Til § 69 nr. 3
1.I industriområder skal planer for utforming og opparbeiding av ubebygd del av tomt fremlegges for bygningsrådet for behandling og godkjenning som en del av søknaden om byggetillatelse.
2.Planene skal omfatte hele tomten og skal være i målestokk 1:500 dersom bygningssjefen ikke annerledes bestemmer. Planene skal vise bygninger, trafikkareal, parkeringsareal, grøntanlegg med beplanting samt planeringshøyder (eksisterende og nytt tereng).
3.Tomten skal være opparbeidet etter planene senest 2 år etter at eiendommen er tatt i bruk. Opparbeidelsen skal være godkjent av bygningssjefen.
4.Utendørs lagring er ikke tillatt uten særskilt godkjenning av bygningsrådet.
30. aug. 1968
Til § 76.

Det skal være sikret garasjeplass for eiendommens behov, jfr. § 69 nr. 3.

(I 1968 s 1126)

30. aug. 1968
Til § 78 nr. 1.

Bygningsrådet kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lagere av farlig eller særlig sjenerende art, blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette. Saken bør forelegges formannskapet før bygningsrådet fatter et slikt vedtak.

(I 1968 s 1126)

30. aug. 1968
Til § 81.

For driftsbygninger for jord- og skogbruk skal bygningsloven bestemmelser gjelde fullt ut.

(I 1968 s 1126)

30. aug. 1968
Til § 82.
1.Sportshytter, sommerhus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom tillates ikke oppført innenfor noe område i kommunen.
2.Bygningsrådet kan med samtykke av kommunestyret gjøre unntak fra bestemmelsen i foregående ledd for oppføring av hytter o.l. for foreninger, institusjoner m.v. For disse bygninger skal lovens bestemmelser gjelde fullt ut.

(I 1968 s 1126)

1. september 1986.
Til § 117.

Med hjemmel i § 117 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77, har Rælingen kommunestyre 1. september 1986 vedtatt følgende:

I Rælingen kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 81, 84, 86 A, 86 B og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 647)

11. august 1989 Nr. 1046.
Til § 117.

Rælingen kommunestyre har 13. mars 1989 vedtatt å forlenge forskrift av 1. september 1986 om midlertidig plankrav etter plan- og bygningslovens § 117 første ledd.

Fylkesmannen i Akershus har 11. august 1989 med hjemme i loven og delegering i Miljøverndepartementets rundskriv av 3. februar 1989 samtykket i at ovennevnte forskrift forlenges f.o.m. 1. juli 1989 t.o.m. 30. juni 1991. 

Forskriften1 lyder:

I Rælingen kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 - plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 - ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 81, 84, 86A, 86B og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet, før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

1Forskriften er ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

(II 1989 383)