Vedtekter til bygningsloven for Rømskog kommune.

DatoFOR-0000-00-00-293
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-05-14-1733
Endrer
Gjelder forRømskog kommune, Østfold
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Rømskog

Kapitteloversikt:

9. des. 1980
Til § 82.
1.Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, og fradeling og bortfesting av tomter til slikt formål, kan i områder som er avsatt til dette i godkjent generalplan bare skje etter stadfestet reguleringsplan, eller etter disposisjonsplan behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen. Det samme gjelder der det er gitt unntak fra stadfestet generalplanvedtekt etter bygningslovens § 21 for 2 eller flere hytter.
2.I kommunen tillates ikke bygning som nevnt i nr. 1 oppført nærmere vassdrag enn 100 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand eller nærmere veg åpen for almen ferdsel enn 100 m., målt horisontalt fra vegens midtlinje.
3.For bygninger som nevnt i nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 første ledd og § 68 også gjelde §§ 62, 63, 66 nr. 1, 70, 71, 72, 73, 74 nr. 2, 93, 94 og kap. XV og XVI.
4.Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene ovenfor.

(II 1980 s 899)

14. mai 1986 nr. 1733
Til § 117.

I Rømskog kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes i verk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplanen. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelser.

Forskriften trer i kraft fra og med 1. juli 1986.

(II 1986 s 583)